מינוי מנחה שותף/ יועץ מחקר

מנחה שותף תורם למחקר של הסטודנט בנושאים שאין המנחה האחראי מומחה בהם. ניתן למנות מנחה שותף בעת הגשת נושא המחקר או בשלב מאוחר יותר. בכל מקרה יש לפרט את חלקו בהנחיה ואת תרומתו למחקר. אם המנחה השותף אינו חבר סגל בטכניון, יש לצרף מסמך קורות חיים.

למנחה השותף אין חובת פיקוח על מסלול הלימודים של הסטודנט ואיננו נדרש לדווח לבית הספר לתארים מתקדמים על הסטודנט. בהיעדר המנחה האחראי ימלא המנחה השותף את מקומו בכל הקשור לפיקוח על השתלמות הסטודנט בטכניון.

יועץ מחקר – תפקידו לייעץ לסטודנט במחקר. תרומתו פחותה מזו של מנחה שותף והוא משמש יותר כיועץ לשיטות עבודה. יכול לשמש כיועץ מחקר: עובד במעבדה של המנחה האחראי או מומחה מקצועי בתחום המחקר או בשיטות העבודה המשמשות במחקר, המסייע לסטודנט להתגבר על מכשולים מחקריים.

יועץ מחקר לא חייב להשתתף כבוחן בבחינת המועמדות או בבחינת הגמר.