עומס ההנחייה

מנחה יורשה להנחות 8 משתלמים. בהמלצה של הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים, רשאי הדיקן לאשר חריגה ממספר זה. בכל מקרה כזה, תלווה ההמלצה בהצהרה של המנחה (לאישור הוועדה) כי כמות המונחים לא תהווה נימוק לדחיית מועדים כגון, משך השתלמות, הגשת תיאור תמציתי וכדו'.

הדיקן יודיע למנחה ולוועדה על האישור לחריגה עם ההתניות לעיל, והאישור יצורף לתיקי המשתלמים לצורך מעקב.