הפסקת הנחייה

התפטר מנחה או נמנע ממנו למלא את תפקידו מחמת מחלה, היעדרות, שבתון או סיבה אחרת, ימנה הדיקן מנחה אחר בהמלצת הוועדה.
כאשר ממשיך הסטודנט באותו נושא מחקר, תידרש לכך הסכמת המנחה הקודם.
אם לא יימצא מנחה לסטודנט, יהיה עליו לצאת לחופשה שלא תעלה על שני סמסטרים.
אם לא ימצא הסטודנט מנחה בתקופה זו, יופסקו לימודיו.