כללים להנחיית מלגאים

 • מנחה אחראי הוא זה אשר נמצא בקשר ישיר עם המלגאי ומהווה את החוליה המקשרת בינו לבין הוועדה היחידתית (ובית הספר), במכלול הנושאים הקשורים להשתלמות ולקבלת המלגה (כולל מילוי אחר התנאים לקבלת מלגה: שהייה בטכניון ועבודה במקביל לקבלת מלגה; צבירת נקודות לימוד; הגשת נושא מחקר).
 • למעט מקרים יוצאי דופן, כל בקשה המוגשת על ידי מלגאי לביה"ס חייבת להיות מלווה בהתייחסותם של המנחה ושל מרכז הוועדה היחידתית.
 • כל מידע שמנחה מעביר למשתלם / מלגאי חייב לעלות בקנה אחד עם התקנות של ביה"ס ונהליו. בכל מקרה של סתירה במידע, יהיו בתוקף תקנות ביה"ס, נהליו והמידע המפורסם באתר האינטרנט של ביה"ס.
 • המנחה מחויב לאשר מראש כל היעדרות של מלגאי מהטכניון בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף "היעדרות מלגאים מהטכניון".
 • המלגות בביה"ס לתארים מתקדמים מוענקות על פי שיקולים אקדמיים בלבד. הסף לקבלת מלגה נקבע על ידי כל יחידה אקדמית בנפרד ועשוי להשתנות מסמסטר לסמסטר, אך בשום מקרה לא יהיה נמוך מציון ממוצע מצטבר 80. התנאי בדבר הממוצע המינימאלי חל בכל זמן לימודיו של המלגאי ואסור לו לחרוג ממנו במשך כל תקופת קבלת המלגה.
 • ציון התקדמות במחקר:
  • הציון שניתן אחת לסמסטר ע"י המנחה, הוא כלי בעל ערך המאפשר למנחה לבקר באופן כמותי את התקדמות המלגאי במחקר וזאת מעבר להתרשמות המתקבלת מהאינטראקציה היום יומית ביניהם.
  • חשוב מאוד להקפיד על כך שהציון ישקף נאמנה את דעתו של המנחה על ההתקדמות במחקר.
  • במקרים בהם אין התקדמות מספקת במחקר, תיעוד המצב הוא חיוני וזאת בכדי לאפשר צעדי המשך במידת הצורך (לדוגמא, הפסקת הענקת המלגה, הפסקת לימודים ועוד).
  • בכל מקרה, לציון ההתקדמות במחקר יש השפעה על מעמדו של המלגאי (כגון: המשך הענקת המלגה) כמפורט בסעיף "הסבר לסולם הציונים".
 • משך ההשתלמות של מלגאים קצר ממשך ההשתלמות של מי שאינם מלגאים. בהתאם לכך, הדרישות ממקבלי המלגה (התנאים לקבלת מלגה) שונות מאלו של המשתלמים שאינם מלגאים ולכן על המנחה מוטלת האחריות להקפיד שנושא המחקר ומשך המחקר יהיו מותאמים למשך קבלת המלגה האפשרי.
 • מתפקידו של המנחה לאפשר הקדשת זמן למחקר וליצור תנאים שיובילו לסיום הדרישות לתואר (כולל סיום המחקר וכתיבת התיזה) בתום תקופת המלגה.
 • מחובתו של המנחה לדווח ליחידה האקדמית ולביה"ס בכל מקרה בו ידוע לו על הפרת התנאים לקבלת מלגה.