האם ניתן להוציא מקצועות דרישה מחוץ לתואר בסיום התואר?

  • ניתן להוציא מחוץ לתואר רק מקצועות בחירה עם ציון מאוני עובר.
  • ניתן להוציא מחוץ לתואר ציונים במקצועות השלמה שהיוו תנאי למעבר למעמד "מן-המנין";  זאת, רק לאחר עמידה בדרישות ההשלמה ולאחר המעבר ממעמד "משלים" למעמד "מן-המנין", בכפוף להמלצת המנחה ומרכז תארים מתקדמים ביחידה.
  •  לא ניתן להוציא מחוץ לתואר מקצועות  חובה ומקצועות ליבה.