כמה מנות מלגה ניתן לבקש ומי מחליט על הענקת/אי הענקת המלגה?

סטודנט המגיש בקשה לקבלת מלגה ומעוניין לדעת כמה מנות מלגה הוא יכול לבקש, צריך לפנות לרכזת (מזכירת) תארים מתקדמים ביחידה האקדמית לבירור מדיניות הענקת המלגות ביחידה.
לבקשת מלגה יש למלא טופס בקשה לקבלת מלגה ולהגישו לרכזת (מזכירת) תארים מתקדמים ביחידה האקדמית.
ועדת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית מחליטה למי יוענקו המלגות וכמה מנות מלגה תוענקנה.
האישור הסופי להענקת המלגה מותנה בקבלת אישור מדיקן ביה"ס לתארים מתקדמים.
התנאים המלאים לקבלת מלגה מפורסמים בהסכם לקבלת מלגה.
סטודנט אשר היחידה האקדמית תמליץ לדיקן ביה"ס להעניק לו מלגה, יידרש לחתום על ההסכם לקבלת מלגה.