שינויים במהלך הלימודים

עדכון פרטים אישיים

שינוי שם מותנה בהעברת צילום של תעודת זהות מעודכנת דרך דוא"ל  מדור לומדים או דרך פקס שמספרו: 04-8295635.
שינוי כתובת ומספר טלפון.

ביטול קבלה ללימודים

מידע על ביטול קבלה ללימודים

דחייה בהתחלת ההשתלמות

מידע על דחיה בהתחלת לימודים

חופשת לימודים

חופשה אקדמית הנה לסמסטר מלא

סמסטר חורף: אוקטובר – פברואר

סמסטר אביב: מרץ – ספטמבר

סמסטר קיץ אינו נספר במניין הסמסטרים בלימודים לתארים מתקדמים

יש להגיש בקשה מנומקת לחופשה, מאושרת על ידי המנחה ומרכז הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים, עד תחילת הסמסטר . סטודנט אשר בקשתו תגיע לאחר מועד זה יחויב בתשלום שכר לימוד כמפורט בלוח מועדים חשובים.

לתשומת לבכם: חופשה  אינה זהה ל"היעדרות מלגאים מהטכניון". לפרטים בנושא זה אנא קראו את המופיע בקישור על היעדרות מלגאים

רשאי לקבל חופשה

סטודנט במצב אקדמי תקין (ממוצע ציונים לפחות 75, עמידה בדרישה לאנגלית מורחבת/אנגלית מדעית) רשאי לקבל במהלך התואר עד שני סמסטרים של חופשה.

אינו רשאי לקבל חופשה

  • כל סטודנט אשר משך השתלמותו המקורי הסתיים ונמצא בהארכת השתלמות.
  • דוקטורנט לפני בחינת המועמדות.
  •  מסטרנט-מלגאי לפני הגשת נושא המחקר
  • כל סטודנט המקבל מלגה למעט מקרים הומניים נדירים
  • כל מלגאי שקבל את מלוא מכסת המלגות בתואר ולא הגיש את החיבור לבית הספר.

הפסקת לימודים

סטודנט בנתיב "ללא תזה", ובנתיב מחקרי לפני אישור נושא מחקר, המבקש להפסיק את השתלמותו יעביר הודעתו באמצעות היחידה האקדמית בה הוא לומד, לאישור מרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידתו.

סטודנט בנתיב מחקרי, לאחר אישור נושא מחקר, המבקש להפסיק את השתלמותו יעביר הודעתו באמצעות היחידה האקדמית בה הוא לומד, לאישור המנחה ומרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידתו.

את ההודעה יש להעביר עד תחילת הסמסטר.
סטודנט שהודעתו תגיע לאחר מועד זה יחויב בשכר לימוד כמפורט בלוח מועדים חשובים.

מעבר ממעמד "משלים" למעמד "מן המניין"

סטודנט משלים הוא סטודנט שהתקבל על-תנאי, משום שאינו ממלא את כל התנאים לקבלתו ללימודים. לאחר שעמד בתנאים שהוטלו עליו, יועבר למעמד סטודנט מן-המניין בהמלצת הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים.

עבור סטודנט שהתקבל מעמד "משלים" לקראת המעבר ל"מן המניין" יכולה היחידה האקדמית להעביר המלצה להוציא חלק או את כל מקצועות ההשלמה מהממוצע לתואר ובתנאי שמדובר במקצועות מעבר לדרישת הנקודות לתואר השני. לסטודנט כזה יחושבו שני ממוצעים; ממוצע מק' ההשלמה (לצרכי מעקב) וממוצע מק' לתואר. רק ממוצע מק' התואר יילקח בחשבון לצורך התמודדות על מלגות, פרסים, מעבר ישיר לדוקטור וסיום תואר. הוצאת מקצועות השלמה מחוץ לממוצע לתואר לא תיעשה בשלב מאוחר יותר של הלימודים.

אם הסטודנט לא עמד בתנאים בזמן הקצוב, תופסק השתלמותו אלא אם החליט הדיקן לתת לו ארכה, על סמך המלצה מנומקת של הוועדה.

שינוי מסלול לימודים/ מעבר פקולטה

שינוי מסלול לימודים/ מעבר פקולטה

שינוי נתיב לימודים

מנתיב מחקרי לנתיב ללא תזה

יש להגיש טופס בקשה למעבר לנתיב ללא תזה

מנתיב ללא תזה לנתיב מחקרי

יש להגיש בקשה מנומקת בצרוף טופס הצעת נושא מחקר לקראת התואר מגיסטר, לאחר עמידה בבחינה באתיקה במחקר.

שינוי נושא מחקר

סטודנט המבקש לשנות את נושא המחקר שלו יגיש הצעת נושא מחקר חדשה באמצעות טופס הצעת נושא מחקר לקראת התואר מגיסטר. אם המחקר החדש ייערך בהנחיית מנחה אחר יש לצרף מכתב מהמנחה הקודם על ויתור ההנחיה.

שינוי שם נושא המחקר

אם תוך כדי התקדמות המחקר נוצר צורך לשנות את שם נושא המחקר בלבד, יש להגיש את הבקשה באמצעות טופס בקשה לשינוי שם נושא המחקר.

הארכת משך השתלמות

טופס בקשה להארכת משך השתלמות בנתיב מחקרי

בנתיב ללא תזה, בקשה להארכת משך ההשתלמות, תוגש במכתב, חתום ע"י המנחה ומרכז הוועדה היחידתית.

מעבר למסלול ישיר לדוקטורט

פרטים על מעבר למסלול ישיר לדוקטורט

מסלול משולב לדוקטורט

פרטים על מסלול משולב לדוקטורט