דחייה בהתחלת השתלמות

סטודנט המבקש לדחות את תחילת לימודיו יעביר בקשה מנומקת בכתב ליחידה האקדמית אליה התקבל, באמצעות הטופס בקשה לדחייה בהתחלת הלימודים  לא יאוחר מתחילת הסמסטר. היחידה תעביר את ההמלצה לדיקן בית הספר לתארים מתקדמים.

ניתן לבקש דחיית לימודים לסמסטר אחד או לשניים.

סטודנט שהודעתו תגיע לאחר מועד תחילת הלימודים יחוייב בתשלום שכר לימוד.