תואר דוקטור

לימודים לתארים מתקדמים בטכניון

תרשים מהלך לימודים לתואר דוקטור

מועמדים חיצוניים (לא מלגאים) המעוניינים להתקבל לתואר דוקטור נדרשים להגיש תכנית המאושרת ע"י הועדה לתארים מתקדמים בפקולטה לה הם משויכים, בתוכנית יצוין כי המועמד יקדיש לפחות שלושה ימים בשבוע למחקרו בטכניון או מחוצה לו. במקרים רלוונטים יש לצרף אישור מעסיק/צבא וכד' כל האמור לעיל בכפוף לאישור הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים ובכפוף לאישור ממקום ההעסקה של המועמד.

מסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר דוקטור

מסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר דוקטור
מסלולי הלימוד לתואר דוקטורטלימוד מקצועותמשך השתלמות תקני בסמסטריםכתיבה מדעית באנגליתמועד הגשת הצעת מחקר (התיאור התמציתי)בחינת המועמדותהרצאה סמינריונית/הגשת החיבור/בחינת גמר
המסלול הרגיל5-12 נקודות מתקדמים12תוך 3 סמסטרים מתחילת ההשתלמותתוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמותתוך חודש לאחר הגשת התיאור התמציתיV
המסלול הישירתוספת של 5 נק’ מתקדמים לפחות לדרישות התואר השניתוספת של 8
סמסטרים - שונה
למלגאים (עפ"י כללי מדור מלגות)
תוך 3 סמסטרים לאחר הסבת התואר לדוקטורתוך 5 חודשים לאחר הסבת התואר לתואר דוקטורתוך חודש לאחר הגשת התיאור התמציתיV
המסלול המשולב. עבור סטודנטים המיועדים מראש ע"י היחידה למעבר מתואר מגיסטר לתואר דוקטור בשלב מוקדם של הלימודים תוספת של 5 נק’ מתקדמים לפחות לדרישות התואר השניתוספת של 8 סמסטרים - שונה למלגאים (עפ"י כללי מדור מלגות)תוך 3 סמסטרים לאחר הסבת התואר לדוקטורתוך 5 חודשים לאחר הסבת התואר לתואר דוקטורתוך חודש לאחר הגשת התיאור התמציתיV
המסלול המיוחד25 נק’ מתקדמים לבוגרי תואר 4 שנתי, כאשר לפחות 15 מהן תושלמנה לפני בחינת המועמדות.

36 נקודות מתקדמים לבוגרי תואר 3 שנתי כאשר לפחות 18 מהן תושלמנה לפני בחינת המועמדות.
12תוך 3 סמסטרים מתחילת ההשתלמותתוך 18 חודשים מתחילת ההשתלמותתוך חודש לאחר הגשת התיאור התמציתיV

המחקר

המחקר יהיה מקורי, עיוני או ניסויי, בסיסי או שימושי, תוך הדגשת הגישה המדעית והאנליטית, בהנחיה מצומצמת בהרבה מאשר במחקר למגיסטר. על המועמד להוכיח את כשירותו למחקר, ואת יכולתו לבצע מחקר מקורי בעל ערך. כמו כן עליו להוכיח שהוא ניחן בסגולות היוזמה, הדמיון, ההתעמקות, כושר השיפוט וההתמדה הנדרשים מחוקר עצמאי. המחקר יחשב לבעל ערך אם הוא ברמה המאפשרת את פרסומו בכתב עת מדעי בעל מוניטין בינלאומי ואם הוא מקדם במידה ניכרת את הידע וההבנה בתחום במחקר.

המנחה

כמנחה אחראי רשאי להתמנות חבר סגל הטכניון מדרגת פרופסור משנה ומעלה.
תפקידי המנחה

בחינת מועמדות

הנחיות להגשת הצעת מחקר (תיאור תמציתי)

הבחינה

מטרת הבחינה, אשר תתקיים כחודש אחרי הגשת התיאור התמציתי, היא לבחון את גישת המועמד לבעיה ואת שליטתו ברקע המחקר ובספרות, ולעמוד כל כושר המועמד והתאמתו למחקר לקראת התואר דוקטור. סדרי הבחינה יקבעו על ידי הוועדה.

דו"ח הבחינה יועבר לדיקן בית הספר ובו המלצה מפורשת של אחת האפשרויות הבאות:

  • עמידה בבחינה
  • כישלון בבחינה
  • המלצה לעבור למסלול מגיסטר עם או בלי תזה (במסלול הישיר והמיוחד בלבד

הדיקן רשאי לחייב את המועמד בהשלמות, בלימוד מקצועות ובמילוי דרישות בתחומים הגובלים במחקרו, ולקבוע מועד למילוין, בהסתמך על המלצת ועדת הבוחנים.

כישלון בבחינה

סטודנט אשר נכשל בבחינת המועמדות, יורשה לגשת אליה כעבור סמסטר עד שני סמסטרים, כפי שייקבע. במקרה זה יגיש הסטודנט למנחה תיאור תמציתי חדש, כחודש לפני מועד הבחינה.

למרות האמור לעיל, רשאי הדיקן, על סמך המלצת ועדת הבוחנים והוועדה היחידתית, להפסיק את השתלמותו של הסטודנט אחרי כישלון ראשון.

ההרצאה הסמינריונית/הגשת החיבור/הבחינה