תואר מגיסטר

לימודים לתארים מתקדמים בטכניון

מהלך לימודים לתואר מגיסטר

דרישות לקבלת התואר מגיסטר

דרישות לקבלת התואר מגיסטר
נתיבי הלימוד לתואר מגיסטרמשך ההשתלמות תקני בסמסטרים*לימוד מקצועות**אנגלית מורחבת - תוך סמסטרביצוע מחקר/פרוייקטמתן הרצאה סמינריוניתהגשת חיבורבחינת גמר
מחקר8-Vבהיקף של 20 נק’VVV
פרויקט8-Vבהיקף של 20 נק’VVV
עבודת גמר8-V בהיקף של 12 נק’VVV
ללא תזה8לפחות 40V____________
*   משך ההשתלמות יופחת או יוגדל בהתאם להשלמות/זיכויים/הפחתות שיקבעו בקבלה ללימודים.
** מותנה בתכנית הלימודים של היחידה האקדמית המפורטת בטבלה: מסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר מגיסטר.

נתיבי לימוד עם תיזה

המחקר

תכלית המחקר למגיסטר היא אימון הסטודנט בשיטות מחקר, כולל סקר ביקורתי, ביצוע מחקר בהיקף מצומצם והגשת חיבור. המחקר יהיה עיוני או ניסויי, בסיסי או שימושי, תוך הדגשת הגישה המדעית האנליטית. מספר הנקודות הנועד למחקר הוא 20 .

הפרויקט

תכלית הפרויקט היא אימון הסטודנט בשיטות תכן הנדסי, כולל סקר ביקורתי, ביצוע פרויקט והגשת חיבור, תוך הדגשת הגישה ההנדסית השימושית. הפרויקט יהיה פרויקט הנדסי מקיף המוקדש לתכן הנדסי, לניתוח עיוני או הנדסי ביקורתי, לניסוי מעבדה או שדה, סקר ביקורתי של שיטות או ידע קיימים אשר יש בו משום קידום ההבנה, עדכון הידיעות וכדומה. מספר הנקודות הנועד לפרויקט הוא 20.

עבודת גמר

תכלית עבודת הגמר היא גיבוש הידע שרכש הסטודנט על ידי יישום ידע עיוני לפתרון בעיה מעשית, ניתוח מפורט של בעיה מחקרית ודרכי פתרונה, כולל סקר ביקורתי, או על ידי פתרון בעיה מחקרית מוגבלת, כגון: ביצוע ודיווח מפורט על ניסוי מורכב במסגרת מחקר קבוצתי. עבודת הגמר תהיה עיונית, חישובית או ניסויית. מספר הנקודות הנועד לעבודת גמר הוא 12.

תפקידי המנחה

פירוט על תפקידי המנחה

הנחיות לחיפוש מנחה

פירוט על הנחיות לחיפוש מנחה

תחומי מחקר וחוקרים בלימודים מתקדמים

פירוט על תחומי מחקר וחוקרים בלימודים מתקדמים

מועד לקבלת אישור לנושא מחקר

(פרט למשתלמים מלגאים)
המועד יקבע בהתאם לדרישת היחידה האקדמית. בהיעדר דרישה מהיחידה האקדמית, עד למחצית משך ההשתלמות.
מועד לקבלת אישור לנושא מחקר עבור משתלמים מלגאים

התנאים להגשת נושא המחקר/פרויקט/עבודת הגמר

  • אתיקה של המחקר
    סטודנט לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי חייב לעבור את הבחינה במקצוע "אתיקה של המחקר" לפני הגשת נושא המחקר. סטודנט שלא יעבור את הבחינה לא יורשה להגיש נושא מחקר.

הצעת נושא מחקר

שינוי נתיב לימודים

  • מנתיב מחקר לנתיב עבודת גמר
    כאשר התקדמות המחקר אינה עומדת בקריטריונים מסיבות התלויות בסטודנט או מסיבות אובייקטיביות, ניתן לבקש לשנות את היקף המחקר על ידי מעבר לנתיב עבודת גמר.
    בקשה מנומקת תוגש לבית הספר, מאושרת על ידי המנחה והוועדה. עם אישור המעבר לנתיב עבודת גמר על הסטודנט יהיה לצבור 8.0 נקודות לימוד נוספות.
  • מנתיב לעבודת גמר לנתיב מחקר
  • מנתיב מחקרי לנתיב ללא תזה

מעבר למסלול ישיר לדוקטורט

מעבר למסלול ישיר לדוקטורט

נתיב ללא תזה

בנתיב זה מילוי הדרישות מתקיים על ידי לימוד מקצועות בלבד, ובתנאי שתכנית הלימודים תכלול מקצועות פרויקט ו/או סמינריון. במסלול ללא תזה כלל טכניוני: על ידי לימוד מקצועות.

בעלי תואר ראשון 4 שנתי יידרשו להשלים לפחות 40 נקודות לימוד במקצועות מתקדמים. מעבר לכך רשאית כל ועדה לקבוע השלמה של מקצועות ליבה.

בעלי תואר ראשון 3 שנתי יידרשו בנוסף לצבירת 40 נקודות במקצועות מתקדמים, מקצועות השלמה בהיקף של 20 נקודות לפחות.

פרוט נקודות הדרישה מופיע בטבלה:  מסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר מגיסטר.

ההרשמה למקצועות היא סמסטריאלית, בתיאום ובאישור המנחה שמונה לסטודנט בעת קבלתו ללימודים. חובה להירשם למקצועות ההשלמה בתחילת ההשתלמות, כפי שנקבעו במכתב הקבלה.

הליכי גמר התואר במסלול ללא תזה