מעבר למסלול ישיר לדוקטורט

הדיקן רשאי להעביר סטודנט לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי, למעמד של סטודנט לתואר דוקטור במסלול ישיר, אם הוכיח תוך כדי מחקר כישרון והישגים המצדיקים העברה כזאת. ניתן לבצע מעבר מתואר מגיסטר לדוקטור ישיר ביחידה בה הסטודנט רשום לתואר השני ועם אותם מנחים בלבד.

התנאים להגשת בקשה למעבר למסלול ישיר לדוקטורט

 1.   השלמת לפחות ססמטר אחד שלם לאחר אישור נושא המחקר.
 2.   השלמת מחצית ממכסת נקודות הלימוד בממוצע של 90 ומעלה.
 3.   הוועדה השתכנעה כי המועמד מתאים לתואר דוקטור ונושא מחקרו למגיסטר ניתן להרחבה להיקף הנדרש מעבודתדוקטור והמליצה על המעבר בפני הדיקן.
 4.   בוגר מצטיין במסלול ארבע שנתי שממוצע ציוניו 85 ומעלה, ובוגר מסלול תלת שנתי בהצטיינות יתרה – רשאי לבקש לעבור למסלול ישיר סמסטר אחד לאחר אישור נושא המחקר אך לאחר השלמת לפחות שליש מהנקודות הנדרשות בלבד (אך לא פחות מ- 8.0 נקודות).

במקרים מיוחדים, בהתאם לנימוקי הוועדה, רשאי הדיקן לאשר את המעבר גם מבלי שהתקיימו תנאים 1 ו/או 2 ו/או 4 המוזכרים לעיל. להמלצת הוועדה יצורפו חוות-דעת של המנחה ושל ממליץ נוסף, וכן סיכום תמציתי של עבודתו לתואר מגיסטר עד אותו מועד, ושל תכנית המחקר לתואר דוקטור.

על הבקשה לכלול

 • סיכום תמציתי (לא יותר מ- 5 עמודים) של עבודת המגיסטר עד אותו מועד ותוכנית המחקר לתואר דוקטור. הסיכום יכלול:
  • מבוא
  • מטרות המחקר
  • היפותזת המחקר
  • תכנית עבודה
  • תוצאות ראשוניות (אם יש).
 • חוות דעת של המנחה, המנחה השותף והיועץ (אם יש).
 • חוות דעת נוספת של חבר סגל – על רמת המחקר ועל התאמתו להרחבה לדוקטורט.
 • מכתב המלצה של הוועדה על התאמת המועמד, נושא המחקר והיקפו, לקבלת התואר דוקטור.

לאחר אישור המועמדות על ידי דיקן בית הספר

 • יוסב מעמדו של הסטודנט למעמד של סטודנט לתואר דוקטור.
 • סטודנט העובר למסלול ישיר לדוקטורט יקבל תואר "מגיסטר" עבור סיום הדרישות לתואר מגיסטר במהלך הלימודים לתואר דוקטור (לא "מגיסטר למדעים"), לאחר שעמד בבחינת המועמדות והשלים את נקודות הדרישה לתואר מגיסטר. מי שיפסיק את השתלמותו לאחר קבלת התואר "מגיסטר" לא יוכל לקבל תואר "מגיסטר במדעים".
 • אם נכשל הסטודנט בבחינת המועמדות, יוחזר למעמדו הקודם לתואר מגיסטר.
 • לאחר אישור הבקשה על ידי דיקן ביה"ס, על המועמד להגיש לבית הספר את התיאור התמציתי תוך 5 חודשים ולהבחן בבחינת המועמדות חודש לאחר ההגשה.