התנאים להגשת נושא המחקר/התיאור התמציתי

  • ממוצע ציונים תקין (לפחות 75)
  • השלמת כל הדרישות למעמד "מן המניין"
  • עמידה בבחינה במקצוע "אתיקה של המחקר"