הפחתת הדרישות הלימודיות (זיכוי במקצועות)

  • סטודנט אשר למד מקצועות ברמת לימודים מתקדמים שלא הוכרו לו בלימודיו הקודמים, יהיה זכאי לזיכוי/הכרה במקצועות אלה, כולם או חלקם, בהתאם להמלצת הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים.
  • זיכוי/הכרה יינתנו בתנאי שהציון במקצוע הוא 75 לפחות.
  • מקצועות שנלמדו בטכניון – יש לצרף לבקשה להכרה במקצועות גיליון ציונים בו מצוין שהמקצוע שנלמד מצוין כ-"לא לתואר". הציון ישתקלל בממוצע הכללי וחוק ההתיישנות יחול עליו (ראה בהמשך).
  • מקצועות שנלמדו במוסד אקדמי אחר בארץ או בחו"ל – ניתן לקבל הכרה בנקודות בהיקף של עד 25% ממספר הנקודות ברמת מתקדמים בהן נדרש הסטודנט. הניקוד ייקבע בהתאם למקצוע חופף בטכניון ולא ישתקלל בחישוב הממוצע הכללי.
    יש להגיש את הבקשה להכרה ע"י מילוי טופס בקשה להכרה במקצועות שנלמדו באוניברסיטה מוכרת