מקצועות השלמה

סטודנט שהתקבל במעמד "משלים" ונדרש בהשלמת מקצועות בעת קבלתו ללימודים – מקצועות אלה הינם חלק אינטגרלי של דרישות התואר וישתקללו בממוצע הציונים לתואר, אלא אם כן לקראת המעבר ל"מן המניין" תמליץ היחידה האקדמית להוציא חלק או את כל מקצועות ההשלמה מהממוצע לתואר. לסטודנט כזה יחושבו שני ממוצעים; ממוצע מק' ההשלמה (לצרכי מעקב) וממוצע מק' לתואר. רק ממוצע מק' התואר יילקח בחשבון לצורך התמודדות על מלגות, פרסים, מעבר ישיר לדוקטור וסיום תואר. הוצאת מקצועות השלמה מחוץ לממוצע לתואר לא תיעשה בשלב מאוחר יותר של הלימודים.

סטודנט שהתקבל במעמד "מן המניין" ונדרש במקצועות השלמה, לא יוכל לבקש להוציא את ציוני מק' ההשלמה מחוץ לממוצע לתואר.