רישום למקצועות

  • כל סטודנט נדרש להירשם למקצועות שהוא מתכוון ללמוד באותו סמסטר; סטודנט שלא רשום למקצוע לא יוכל לקבל בו ציון. אין להירשם שנית למקצוע שנלמד בעבר, לרבות בתארים קודמים, למעט לפי הכללים ל"חזרה על קורסים לצורך שיפור ציון".
  • את הרישום למקצוע יש לבצע באמצעות טופס הצעת תכנית לימודים סמסטריאלית.
  • חשוב לבצע את הרישום למקצועות לפני תחילת הסמסטר (ניתן לבצע שינויים בהמשך, ראה סעיף שינויים בתוכנית הלימודים).
  • לאחר קבלת אישור המנחה וחתימתו יש להעביר את הטופס לטיפול רכזת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית.
  • באחריות הסטודנט לוודא שהרישום נקלט בגליון ציונים.
  • סטודנט לתואר מגיסטר חייב להיות רשום למקצועות בסמסטר הראשון ללימודיו.
  • לימוד מקצוע בקריאה מודרכת – סטודנט המבקש ללמוד מקצוע בקריאה מודרכת נדרש להעביר לבית הספר אישור ממורה המקצוע, מהמנחה וממרכז/ת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית.