רישום למקצועות

 • כל סטודנט נדרש להירשם למקצועות שהוא מתכוון ללמוד באותו סמסטר; סטודנט שלא רשום למקצוע לא יוכל לקבל בו ציון. אין להירשם שנית למקצוע שנלמד בעבר, לרבות בתארים קודמים, למעט לפי הכללים ל"חזרה על קורסים לצורך שיפור ציון".
 • את הרישום למקצוע יש לבצע באמצעות טופס הצעת תכנית לימודים סמסטריאלית.
 • חשוב לבצע את הרישום למקצועות לפני תחילת הסמסטר (ניתן לבצע שינויים בהמשך, ראה סעיף שינויים בתוכנית הלימודים).
 • לאחר קבלת אישור המנחה וחתימתו יש להעביר את הטופס לטיפול רכזת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית.
 • באחריות הסטודנט לוודא שהרישום נקלט בגליון ציונים.
 • אחריות הסטודנט/ית לבדוק את תאריכי המבחנים במקצועות המבוקשים.
  אין להרשם למקצועות שהמבחנים שלהם מתקיימים באותו יום.
  אם נרשמת למקצועות שבהם מועדי המבחנים חופפים הדבר יחשב כוויתור על הזכות להבחן בשני מועדים בקורסים החופפים.
 • סטודנט לתואר מגיסטר חייב להיות רשום למקצועות בסמסטר הראשון ללימודיו.
 • לימוד מקצוע בקריאה מודרכת – סטודנט המבקש ללמוד מקצוע בקריאה מודרכת נדרש להעביר לבית הספר אישור ממורה המקצוע, מהמנחה וממרכז/ת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית.