השלמת מקצועות

סטודנט בביה"ס לתארים מתקדמים חייב להשלים כל מקצוע אליו נרשם. להלן האפשרויות להשלמת מקצוע:

  • ציון "לא השלים"
    יינתן כאשר סטודנט לא ניגש לבחינה מסיבות מוצדקות או כאשר קיבל רשות להשלים את דרישות המקצוע בסמסטר העוקב. ציון זה תקף לסמסטר אחד בלבד; אם במהלכו המקצוע לא הושלם יהפוך הציון ל"לא השתתף".
  • ציון "לא השתתף"
    סטודנט אשר נרשם למקצוע ולא ביטל את הרשמתו; או שלא הועבר לו ציון "לא השלים" ע"י מורה המקצוע; או שלא השלים את דרישות המקצוע תוך סמסטר – יקבל ציון "לא השתתף" (0) אשר דינו כדין כישלון במקצוע.
  •  סטודנט רשאי לתקן ציון נכשל במקצוע פעם אחת בלבד, על ידי הרשמה ולימוד מחדש של אותו מקצוע ( תקנה 26.04 – כישלון במקצוע לימוד).
  • מועד ב'
  • החל משנת הלימודים תשע"ט, סטודנט רשאי לגשת למועד הבחינות הראשון או השני בכל המקצועות, למעט במקרה בו נערכת בחינה לפי נהלים בין-לאומיים שאינם מתירים מועד בחינה נוסף. סטודנט שנכשל במועד הראשון (ציון נמוך מ- 65) או שמעונין לשפר את הציון, יוכל להיבחן שוב במועד השני. נכשל הסטודנט במקצוע (במועד א' ו/או במועד ב') יהיה רשאי להירשם למקצוע פעם נוספת אחת בלבד ואם נכשל בו שוב (במועד א' ו/או במועד ב') – תופסק השתלמותו.