טפסים

טופס הזמנת אישור ו/או משלוח תעודה בדואר
טופס הזמנת אישור לבוגרים / מופסקים

רישום

המלצה למועמד
בקשה לדחייה בהתחלת הלימודים
ביטול קבלה
בקשה למעבר מסלול לימודים/פקולטה
בקשה ללימודים לתואר משני בביה"ס לתארים מתקדמים

שכר לימוד

הרשאה לחיוב חשבון בנק
כתב התחייבות לשכר לימוד

מקצועות

הרשמה למקצועות
בקשה לשינויים בתכנית הלימודים
בקשה ללימוד מקצוע במוסד אקדמי אחר
בקשה להכרה במקצועות שנלמדו באוניברסיטה מוכרת
בקשה להכרה במקצועות שנלמדו בטכניון
בקשה להארכת ציון לא השלים

מהלך הלימודים

בקשה להארכת משך השתלמות
עדכון כתובת
טופס פרטים אישיים
טופס הצעת נושא מחקר למגיסטר
טופס הצעת נושא מחקר לדוקטור
בקשה למעבר לנתיב ללא תזה
בקשה להוצאת מקצועות עודפים מהתואר
בקשה להתאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה
ביטוח הכשרה מקצועית
טופס נסיעות משתלמים לחו"ל / היעדרות מלגאים מהטכניון

מלגות

בקשה למלגה פקולטית במנות
בקשה למלגת שכר לימוד לחיילים בחובה או בשירות לאומי
הסכם קבלת מלגה
מידע והנחיות לעדכון חשבון בנק לצורך קבלת מלגה חודשית
בקשה להארכת משך קבלת המלגה
בקשה להארכה חריגה של משך המלגה
בקשה להתאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמרות או אומנה
בקשה לאישור עבודה חריגה
בקשה לאישור תעסוקה משלימה

נסיעות משתלמים לחו"ל / היעדרות מלגאים מהטכניון ומענקים לנסיעות לחו"ל

לבקשות למימון נסיעות מתקציבי מוסד הטכניון / טכניון; ממלגות טכניוניות; ממלגות חוץ טכניוניות ומביה"ס לתארים מתקדמים.
הטופס יוגש לאחראי לנושא נסיעות משתלמים ביחידה האקדמית.

טופס נסיעות משתלמים לחו"ל / היעדרות מלגאים מהטכניון

 

מעונות

הלוואות

בקשת הלוואה

מסיימים

טופס פרטים אישיים
טופס שינוי שם נושא מחקר
הפקדת עבודת תואר שני/שלישי בספריית הטכניון
טופס שיפוט עבודת דוקטורט
טופס שיפוט עבודת מגיסטר
טופס הערכת פרויקט גמר במסלול ללא תזה
טופס אישור מילוי הדרישות במסלול ללא תזה

לשימוש משרדי

שינויים ותוספות במקצוע