לאחר הבחינה – הנחיות

דו"ח הבחינה מגיע למדור מסיימים ובעקבותיו מופקת  הודעת דוא"ל לסטודנט ולמנחה המפרטת את האישורים הנחוצים להשלמת הליכי הגמר.
יש לשלוח את כל האישורים סרוקים באמצעות דוא"ל אל מדור מסיימים או באמצעות פקס שמספרו 04-8295635.

סטודנט שנדרש בתיקונים יגיש

אישור ורשימת תיקונים

סטודנט שנדרש לבצע תיקונים בחיבורו, יעשה זאת לפי ההנחיות שיקבל מוועדת הבוחנים בזמן הבחינה. לאחר השלמת התיקונים יהיה עליו לשלוח, למדור מסיימים:

 • אישור הבוחנים על הגרסה הסופית של החיבור (תאריך אישור התיקונים חייב להיות קודם לתאריך אישור הגשת הגרסה הסופית לספריות).
 • בנוסף, תוגש גם רשימה של התיקונים שבוצעו לאחר הבחינה. הרשימה תוגש כשהיא חתומה על ידי המנחה והבוחנים שנקבעו כמאשרים את התיקונים.

עותקים לבוחנים  (רק במקרה שנדשו במפורש)

אם נדרש – הסטודנט יגיש עותקים סופיים ומתוקנים כמספר הבוחנים שביקשו זאת בדו"ח הבחינה. העותקים יועברו באמצעות מזכירת תארים מתקדמים בפקולטה ואישור על כך יישלח למדור מסיימים.

תיקונים שהוגשו באיחור  (תוך חודש ממועד הבחינה)

אם התיקונים הוגשו באיחור, יש לבדוק במדור מסיימים אם מוטל הקנס על האיחור.
במקרה שכן, יש לפנות אל מחלקת חשבונות סטודנטים ולבקש שובר לתשלום הקנס לפי המפתח הבא:

 1. אם התיקונים הוגשו לבדיקת הבוחנים תוך חודש ימים – לא יהיה חיוב בשכר הלימוד.
 2. לאחר חודש יחויב הסטודנט בתשלום בגובה 10 אחוז שכר לימוד סמסטריאלי (החודשים אוגוסט-ספטמבר לא יילקחו בחשבון במניין זה).

לאחר התשלום, יש להגיש את האישור למדור מסיימים.

כל סטודנט, אם נדרש בתיקונים ואם לא,יגיש

אישור מהספרייה המרכזית

אישור מהספרייה המרכזית על אי חובות. לקבלת האישור: נא לפתוח קריאה במוקד התמיכה של הטכניון  או לשלוח דוא"ל למחלקת השאלה או להתקשר 04-8292504/2521. האישור יועבר אוטומטית למדור מסיימים.

תקציר פרסומי

קובץ שנכתב בתבנית של התקציר הפרסומי,  יישלח בדוא"ל אל מדור מסיימים. עותק נוסף וחתום על ידי המנחה (סרוק או חתום דיגיטלית), ישלח לאותו דוא"ל או לפקס שמספרו  04-8295635.
ההנחיות לעריכת התקציר

אישור מהספרייה היחידתית על שליחת קובץ החיבור

יש לשלוח לספרייה היחידתית:

 • קובץ PDF של החיבור בגרסתו האחרונה (נספחים מכל סוג שהוא (כולל וידאו, אודיו, שרטוטים, מפות, טקסט וכ"ו) יש לרכז בקובץ ZIP אחד בנפרד).
 • טופס הפקדה מלא וחתום על ידי הסטודנט ועל ידי המנחים. סטודנט המבקש כי עבודתו לא תותר לעיון ברשת האינטרנט וברשת הטכניון או ברשת האינטרנט בלבד, יגיש בקשה לעיכוב פרסום חיבור – לפי ההנחיות בטופס ההפקדה לספרייה. גרסת אונליין של טופס ההפקדה. לתשומת לבכם: לצורך זיהוי מחקרי יהיה עליכם לפתוח פרופיל ORCID לפני ההנחיות המצויות בטופס ההפקדה ובפורטל ספריות הטכניון.
  את הבקשה לעיכוב פרסום יש להעביר למדור מסיימים טרם שליחת קובץ החיבור לספריה.
  הבקשה צריכה להכיל:

  1. סיבת עיכוב הפרסום.
  2. משך הזמן המתבקש- בין שנה לשנתיים.
  3. האם העיכוב חל על קובץ החיבור והתקציר הפרסומי או רק קובץ החיבור.
  4. אישור וחתימת המנחה.
   לאחר הטיפול בבקשה, אישור דיקן ביה"ס יועבר בדוא"ל לסטודנט, מנחה וספריה יחידתית.

העבודה תומר בספרייה לפורמט Pdf הכולל הגנות מפני שינויים ותאוחסן במאגר דיגיטלי המיועד למשתמשי הטכניון ומשתמשים אחרים לפי אישור. יש לוודא כי לאחר ביצוע תהליך ההמרה של קובץ התזה לפורמט ה- Pdf ניתן יהיה לערוך בו חיפוש לפחות בשפה האנגלית (בין שמדובר בשפה העיקרית ובין שמדובר בשפה המשנית). רצוי להמיר את הקובץ באופן שיאפשר חיפוש בשתי השפות (אנגלית/עברית).

חובות מיום ההגשה

אם נותרו חובות יש להגישם למדור מסיימים.
בנוסף, אם ביחידה קיימות דרישות נוספות או נדרש "טופס טיולים" – יש לוודא השלמתם והגשתם ביחידה.

סטודנטים הלומדים בתכנית הכלכלה המשותפת לטכניון ולאוניברסיטת חיפה

סטודנט שנדרש לבצע תיקונים בחיבורו

יעשה זאת לפי ההנחיות שיקבל מוועדת הבוחנים בזמן הבחינה. לאחר השלמת התיקונים יהיה עליו לשלוח, למדור מסיימים:

 • אישור הבוחנים על התיקונים (תאריך אישור התיקונים חייב להיות קודם לתאריך אישור הגשת העותקים המתוקנים לספריות).
 • בנוסף, תוגש גם רשימה של התיקונים שבוצעו לאחר הבחינה. הרשימה תוגש כשהיא חתומה על ידי המנחה והבוחנים שנקבעו כמאשרים את התיקונים.

סטודנט שלא נדרש לבצע תיקונים בחיבורו

ישכפל עותק אחד של חיבורו ויחתים את המנחה/ מנחים  ואת יו"ר ועדת מ.א./דוקטורט החוג לכלכלה אוניברסיטת חיפה על העותק.

הסטודנט יגיע, על פי תיאום טלפוני מראש, למדור מסיימים בביה"ס לתארים מתקדמים בטכניון, וימסור את העותק למדור , המדור יחתים את דיקן ביה"ס ויחזיר את העותק לסטודנט. לאחר מכן הסטודנט יעביר את העותק לאוניברסיטת חיפה.

הסטודנט נדרש לשלוח לספרייה היחידתית:

 • קובץ PDF של החיבור בגרסתו האחרונה (נספחים לחיבור ישלחו בקובץ ZIP בנפרד).
 • טופס הפקדה מלא וחתום על ידי הסטודנט ועל ידי המנחים. סטודנט המבקש כי עבודתו לא תותר לעיון ברשת האינטרנט וברשת הטכניון או ברשת האינטרנט בלבד, יגיש בקשה לעיכוב פרסום חיבור – לפי ההנחיות בטופס ההפקדה לספרייה
  את הבקשה לעיכוב פרסום יש להעביר למדור מסיימים טרם שליחת קובץ החיבור לספריה.
  הבקשה צריכה להכיל:

  1. סיבת עיכוב הפרסום.
  2. משך הזמן המתבקש- בין שנה לשנתיים.
  3. האם העיכוב חל על קובץ החיבור והתקציר הפרסומי או רק קובץ החיבור.
  4. אישור וחתימת המנחה.
   לאחר הטיפול בבקשה, אישור דיקן ביה"ס יועבר בדוא"ל לסטודנט, מנחה וספריה יחידתית.

העבודה תומר בספרייה לפורמט Pdf הכולל הגנות מפני שינויים ותאוחסן במאגר דיגיטלי המיועד למשתמשי הטכניון ומשתמשים אחרים לפי אישור. יש לוודא כי לאחר ביצוע תהליך ההמרה של קובץ התזה לפורמט ה- Pdf ניתן יהיה לערוך בו חיפוש לפחות בשפה האנגלית (בין שמדובר בשפה העיקרית ובין שמדובר בשפה המשנית). רצוי להמיר את הקובץ באופן שיאפשר חיפוש בשתי השפות (אנגלית/עברית).
בתום הליכי הגמר בטכניון יגיש הסטודנט את החיבור החתום למזכירות החוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה.

כאשר כל אישורי הסיום מגיעים למדור מסיימים, נבדק תיקו של הסטודנט, על מנת לוודא כי כל הליכי הגמר בוצעו כשורה. אם חסרים מסמכים או נדרש תיקון מסמכים שהוגשו, מדור מסיימים יצור קשר עם הסטודנט. האחריות לוודא כי התיק מושלם וסגור היא על הסטודנט בלבד.

תאריך הזכאות לתואר נקבע כתאריך אישור הספרייה היחידתית על קבלת קובץ החיבור.

לאחר השלמת הדרישות אקדמיות והשלמת החובות הכספיים, מוכן התיק של הסטודנט לבדיקת ועדת התארים. ועדת התארים של הטכניון מתכנסת כשש פעמים בשנה (בממוצע אחת לחודשיים, כאשר בקיץ התדירות נמוכה יותר). ועדת התארים בודקת ביסודיות את תיקי הסטודנטים ובודקת האם עמד הסטודנט בכל הדרישות הלימודיות ומילא אחר כל התחייבויותיו כלפי הטכניון.

לאחר אישור ועדת התארים מועברת רשימת מקבלי התארים לאישור חברי סנט הטכניון. שבועיים מיום משלוח ההודעה לסנט, אם לא היו התנגדויות, נשלח אישור הזכאות לתואר הכולל אישור סיום לימודים וגיליון ציונים מאושר. המסמכים נשלחים לכתובת הדוא"ל של הסטודנט.

התעודות מוענקות בטקס אחת לשנה.