מידע כללי – מסלול עם תיזה

מעבר לסטטוס "מסיימים" כאשר ועדת לימודי תארים מתקדמים בפקולטה, מציעה לבית הספר ללימודים מתקדמים, הצעת ועדת בוחנים לבחינת גמר לתואר מגיסטר/דוקטור. ההצעה עוברת לאישור דיקן בית הספר לתארים מתקדמים. לאחר אישורה מוציא בית הספר לתארים מתקדמים מינויים לבוחנים ולבוחנות.

אם קיימת בעיה כל שהיא בהרכב הוועדה, בית הספר מיידע את מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה. ועדת תארים מתקדמים הפקולטית מציעה פתרון או אלטרנטיבה וכאשר הדיקן מאשר את הצעתם, נשלחים המינויים לבוחנים.

סיום הלימודים מתחלק לארבעה שלבים:

הרצאה סמינריונית

מידע על הרצאה סמינריונית

הגשת החיבור לפני הבחינה

רק לאחר מתן ההרצאה הסמינריונית ולאחר שהצעת הבוחנים אושרה, יש להגיש את החיבור למדור מסיימים לפי ההנחיות להגשת החיבור.
יש לשלוח את החיבור לבדיקה בשלבי עריכה סופיים ולפני כריכה אל:  מדור מסיימים.
החיבור נבדק בדיקה צורנית וטכנית ואם יש הערות הן נמסרות בדוא"ל כדי שהחיבור יתוקן (לפני הגשת העותק הסופי).

הבחינה

לאחר הגשת החיבור נשלחים החיבורים לבוחנים, בצירוף טופס שיפוט.
לפי תקנון בית הספר, בוחנים יגישו את חוות הדעת לעבודת מגיסטר תוך חודש ימים, ולעבודת דוקטור – תוך חודשיים. אם חוות הדעת לא מגיעות תוך הזמן הנקוב, מדור מסיימים שולח תזכורות לבוחנים המאחרים.

לאחר שמגיעות כל חוות הדעת לבית הספר, מוגש החומר לדיקן המחליט האם ניתן לקיים את הבחינה. אם הדיקן מאשר לקיים את הבחינה – נשלחת הודעה למנחה ולמזכירות תארים מתקדמים בפקולטה על האישור והם אחראים לקביעת מועד הבחינה.
אם קבע אחד הבוחנים כי העבודה אינה ראויה להתקבל כמילוי חלקי של הדרישות לקבלת התואר, הדיקן יכנס את ועדת הבוחנים לדון בהמשך התהליך.

לאחר הבחינה

דו"ח הבחינה מגיע למדור מסיימים, ובעקבותיו מופק מכתב לסטודנט ולמנחה, המפרט את האישורים הנחוצים על מנת לסיים את הליכי הגמר.

כאשר כל אישורי הסיום מגיעים למדור מסיימים, המדור בודק כי כל הליכי הגמר בוצעו כשורה. אם חסרים מסמכים או נדרש תיקון מסמכים שהוגשו, מדור מסיימים יצור קשר עם הסטודנט. האחריות לוודא כי התיק מושלם וסגור היא על הסטודנט בלבד.

תאריך הזכאות לתואר נקבע כתאריך אישור הספרייה היחידתית על קבלת קובץ החיבור.

לאחר השלמת הדרישות אקדמיות והשלמת החובות הכספיים,  מוכן התיק של הסטודנט לבדיקת ועדת התארים. ועדת התארים של הטכניון מתכנסת כשש פעמים בשנה (בממוצע אחת לחודשיים, כאשר בקיץ התדירות נמוכה יותר). ועדת התארים בודקת ביסודיות את תיקי הסטודנטים ובודקת האם עמד הסטודנט בכל הדרישות הלימודיות ומילא אחר כל התחייבויותיו כלפי הטכניון.

לאחר אישור ועדת התארים מועברת רשימת מקבלי התארים לאישור חברי סנט הטכניון. שבועיים מיום משלוח ההודעה לסנט, אם לא היו התנגדויות, נשלח אישור הזכאות לתואר הכולל אישור סיום לימודים וגיליון ציונים מאושר. האישורים נשלחים בדוא"ל.

התעודות מוענקות בטקס – אחת לשנה.