הגשת החיבור – לפני בחינה

לפני הגשת החיבור

 1. יש לבדוק סיום החובות במקצועות הלימוד וסיום הדרישות לשפות (לוודא שכל הציונים עודכנו בתדפיס וממוצע ציוני המקצועות הסופי אינו נופל מ-75).
 2. יש לבדוק שחלפו שבועיים ממועד מתן ההרצאה הסמינריונית – אך לא חלפה יותר משנה. (על פי התקנות – על החיבור להיות מוגש תוך שנה מתאריך מתן ההרצאה הסמינריונית. במסלול מחקר/פרויקט, על ההרצאה הסמינריונית להינתן במהלך השנה האחרונה להשתלמות, לפחות שבועיים לפני הגשת החיבור לביה"ס. במסלול עבודת גמר, תינתן ההרצאה הסמינריונית עד למועד הגשת החיבור.
 3. אם למדת מקצועות מעבר לנדרש וברצונך לסמן אותם כמקצועות עודפים, לפני הגשת החיבור, אנא פנה אל מדור לומדים בבית הספר לתארים מתקדמים, בטל' 04-8292737 או בדוא"ל.
  לא יתאפשר טיפול במקצועות עודפים לאחר הגשת החיבור.
  טופס בקשה להוצאת מקצועות עודפים
 4. יש לבדוק שוועדת הבוחנים שלך מאושרת ע"י ביה"ס:
  בתדפיס, תחת שלבי גמר, צריך להופיע תאריך אישור ועדת הבוחנים.
  ניתן לבדוק גם במדור מסיימים בטל' 04-8292572 או 04-8293690, או בדוא"ל מדור מסיימים.
  חיבורים לא יתקבלו אם לא תהיה ועדת בוחנים מאושרת על ידי ביה"ס.
 5. יש לשלוח קובץ  pdf של החיבור (קובץ אחד הכולל את החלק בעברית ואת החלק באנגלית) בגרסתו הסופית אל מדור מסיימים.
  יש לשלוח את הקובץ, לכל המאוחר יומיים לפני הגשת החיבור ולהמתין לקבלת אישור בדוא"ל לפני הגשת החיבור.
  כדי לבדוק  אם יש צורך בהדפסת עותקים יש לפנות אל מדור מסיימים.
  אם יש צורך בהדפסת עותקים יש להגיע לבית הדפוס עם קובץ  pdf. אפשר לכרוך את העבודה בכל בית דפוס ובלבד שהכריכה תהיה לפי ההנחיות. הטלפון של יחידת הדפוס בטכניון 8294385 או 8294373.
  לתשומת לבכם, הגשת קובץ pdf של החיבור לבדיקה אינה נחשבת להגשת חיבור.
 6. יש לוודא שאין  חובות במחלקת חשבונות סטודנטים ע"י כניסה לקישור הבא ולהזמין אישור סיום חובות.
  בתום הטיפול במחלקת חשבונות סטודנטים תשלח לסטודנט הודעה בדוא"ל על סגירת החשבון שבה יצוין תאריך תוקף האישור.

הגשת החיבור

כאשר החיבור מוכן להגשה וועדת הבוחנים מאושרת יש לשלוח אל מדור מסיימים את המסמכים הנדרשים להגשה ואת קובץ החיבור (קובץ pdf).
שעות הקבלה הן בימים א'-ה' בין השעות 12:30-9:30 בלבד או לפי תיאום טלפוני מראש בטלפון 04-8292572 או 04-8293690. לא תהיה קבלת קהל בימים שבהם יתקיימו הטקסים לתארים גבוהים. שימו לב: על פי החלטת הנהלת הטכניון, איחור בהגשת החיבור או המסמכים הנלווים, אפילו בימים ספורים, יהיה כרוך בתשלום שכ"ל.  המידע מופיע באתר מחלקת חשבונות סטודנטים תחת פרק ב': שכ"ל בשלבי גמר.

בעת הגשת החיבור יש לצרף את המסמכים הבאים (מסמך חסר עלול לעכב קבלת חיבור):

 1. אישור המנחה להגשת החיבור. אם יש מנחה/ים שותף/ים – יאשרו גם הם את הגשת החיבור. אין טופס מיוחד לאישור והאישור יכול להיות בכתב יד ובלבד שיהיה חתום. ניתן לשלוח את האישור מכתובת  דוא"ל של המוסד אליו  משתייך/ משתייכת המנחה (לא כתובת דוא"ל אישית).
 2. טופס פרטים אישיים. לא יתקבלו טפסים בכתב יד, יש למלא את הטופס בהקלדה, לשמור כ-PDF ולהגיש למדור מסיימים.
 3. אישור המנחה על מתן ההרצאה הסמינריונית. ניתן לשלוח את האישור מכתובת  דוא"ל של המוסד אליו  משתייך/ משתייכת המנחה (לא כתובת דוא"ל אישית).
  בנוסף הסטודנט יעביר לביה"ס את פרסום ההרצאה ב:לוח השנה הטכניוני.
 4. אם בתדפיס מופיעה השורה "דרישה פקולטית-קיימת" יש לקבל ממזכירת תארים מתקדמים ביחידה אישור על מילוי הדרישה הנ"ל.
 5. קובץ pdf שנשלח מבעוד מועד (סעיף 6 בפסקה הקודמת) כקובץ  אחד הכולל את החלק בעברית ואת החלק באנגלית. הקובץ שישלח לבוחנים יהיה הקובץ האחרון שאושר ע"י המדור אלא אם ישלח למדור קובץ עדכני במועד הגשת החיבור (ולא לאחריה). יש להגיש עותקים כרוכים במידת הצורך (יש לוודא עם מדור מסיימים). אין להגיש חיבורים ישירות לבוחנים.
 6. אם שונה שם נושא המחקר – יש לצרף טופס שינוי שם מחקר חתום על ידי המנחה. לא יתקבלו טפסים בכתב יד.
 7. אם החיבור או חלקו פורסם בכתבי עת – יש לצרף לחיבור רשימת פרסומים.