הנחיות ללימודים לתואר שני בנתיב ללא תזה

 1. נקודות הדרישה לתואר (קורסים מתקדמים), כוללות מרכיב של עבודה עצמית, כגון מקצוע מסוג סמינר/פרויקט, מעבדה סמינריונית מתקדמת או הרצאה סמינריונית, על פי המתחייב מהדרישות בתכנית ללא תזה ביחידתך. מרכיב זה של עבודה עצמית יסוכם בדוח כתוב.
 2. הגשת העבודה במקצוע מסוג סמינר/פרויקט היא אישית ואינה ניתנת להגשה בקבוצה.
 3. הדוח יוגש במתכונת מדעית, כולל פרקים על מטרות העבודה, סקירת הספרות, מהות העבודה, סיכום ומסקנות. חבר הסגל האחראי על המקצוע יעביר את הדוח, במקביל למתן הציון, למזכירות מתארים מתקדמים היחידתית, בשני העתקים.
 4. שלבי גמר
  • לאחר השלמת כל הדרישות, יעביר מרכז הועדה לתארים מתקדמים למזכירות ביה"ס:
   • הודעה על סיום הדרישות הלימודיות.
   • עותק אחד של העבודה הכתובה או סיכום ההרצאה הסמינריונית, עם ציון.
  • להעביר לביה"ס (באמצעות מזכירות תארים מתקדמים ביחידה):
   • אישור כי אין חיוב ספרים לספריה
   • אישיים לצורך הכנת התעודה והזמנה לטקס הענקת תארים
  • ביה"ס יבדוק שאין חובות לשכר לימוד. במקרה שנותר חוב, יוסדר באמצעות היחידה לחשבונות סטודנטים, ויועבר למדור מסיימים אישור על כך.
  • אם הגיעו המסמכים (המפורטים בסעיפים 1, 2, 3 לעיל) לביה"ס עד 30 בנובמבר (לסמסטר חורף) או 30 באפריל (לסמסטר אביב), יחשב כאילו מולאו כל הדרישות בסמסטר הקודם (אם אמנם היה הסטודנט רשום ללימודים בסמסטר הקודם, ולא בחופשה).
  • עם מילוי כל הדרישות הנ"ל, יובא התיק לאישור ועדת התארים, כמקובל.