אישורים לסטודנט

אישור לימודים סמסטריאלי

אישור לימודים סמסטריאלי נשלח בתחילת כל סמסטר לכתובת הדוא"ל הטכניונית של הסטודנט.
סטודנט אשר יתקבל ללימודים במהלך הסמסטר יוכל להזמין , ללא תשלום, אישור לימודים כנ"ל באמצעות הקישורית שלהלן.
בהזמנה נא לציין :

  • שם פרטי ושם משפחה
  • מספר ת"ז
  • תואר פקולטה
  • האם לשלוח את האישור לפקולטה או הביתה (יש לציין את הכתובת)

זכאי לקבל אישור

  • סטודנט פעיל אשר איננו נמצא בחריגה ממשך ההשתלמות
  • סטודנט אשר איננו חייב שכר לימוד

להזמנת האישור

אישורים נוספים

בנוסף לאישור לימודים סמסטריאלי, זכאי הסטודנט בסיום השתלמותו לאישור זכאות לתואר ולתדפיס לימודים סופי – הנשלחים בדואר בסיום הלימודים, כשבועיים לאחר אישור התואר על ידי הסנט.
סטודנטים הזקוקים לאישורים נוספים, וכן אישורים באנגלית, יכולים להזמין אותם באמצעות טופס בקשה.
אישורים אלה יינתנו תמורת תשלום.