התכנית הרב תחומית לתארים גבוהים בננו-מדעים וננו-טכנולוגיה ע"ש נורמן סיידן

מנחים בפקולטה

התכנית הרב תחומית פועלת במסגרת ועדה בין יחידתית בהשתתפות היחידות הבאות: הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, הנדסה כימית, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, רפואה, מדע והנדסה של חומרים, הנדסה ביו-רפואית, חינוך למדע וטכנולוגיה.

המדע הנוגע למערכות ננו-מטריות והטכנולוגיה הנגזרת ממנו משלבים ידע מתחומים שונים שבמסגרת האוניברסיטאית נלמדים ונחקרים בפקולטות שונות. בשנים האחרונות חלה תנופה מדעית ובעקבותיה פיתוח טכנולוגי המתבטא ביישום ננו-טכנולוגיה בתחומים רבים. קיים שימוש בננו-חלקיקים ברפואה – בדיאגנוסטיקה ובטיפול. יש ציפיות רבות לעתיד עם התקדמות הידע על קשרי הגומלין בין מערכות ביולוגיות וסינתטיות ברמה ננו-מטרית בגוף האדם. טכנולוגיות מתקדמות מיישמות ננו-טכנולוגיה בתחומים שונים מהתקנים אופטו-אלקטרוניים עד לטיפול במים.

הטכניון רואה בפיתוח המחקר וההוראה בננו-טכנולוגיה וננו-מדעים עדיפות גבוהה ומשקיע משאבים ניכרים בקידום נושא זה. הוקם מרכז לננו-טכנולוגיה ע"ש Russell Berrie ונערכים שיתופי פעולה משמעותיים בין חוקרים מדיסציפלינות שונות בחקר ההיבטים המדעיים של התארגנות ופונקציונאליות במערכות טבעיות וסינתטיות בממדים ננו-מטריים, וביישום עקרונות אלו בפיתוח טכנולוגי. מצאנו לנכון ליצור גרעין מרוכז של מקצועות לימוד ומחקר לתזת מגיסטר, אשר יאפשר לאחד את הידע בתחומים השונים המרכיבים נושא זה, מדעי הטבע, וההנדסה.

לימודים לתואר "מגיסטר למדעים בננו-מדעים וננו-טכנולוגיה"

תנאי הקבלה

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון באחד התחומים הבאים: הנדסת חומרים, הנדסת חשמל, הנדסה כימית, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הנדסה ביו-רפואית, הנדסת מכונות, כימיה, פיסיקה, ביולוגיה, רפואה, וכן בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים, לפי החלטת הועדה.

הקבלה למסלול תקבע, בין היתר, לפי סף ציונים גבוה בלימודים קודמים (ציון 89 ומעלה למעט מקרים מיוחדים), המלצות וראיונות עם נציגי הוועדה הבין יחידתית.

על מועמד שלמד תואר קודם באוניברסיטה בחו"ל לגשת לבחינת ה-GRE ולצרף את הציון לערכת ההרשמה.
לבקשת הקבלה יש לצרף:

  • גיליון ציונים מפורט של הלימודים האקדמיים הקודמים של המועמד
  • 2 המלצות לפחות (טופס המלצה מובנה ומכתב המלצה מכל אחד משני הממליצים)
  • קורות חיים
  • מכתב אישי המסביר "מדוע הינך מעוניין להתקבל לתוכנית"
  • דירוג המועמד בתואר הקודם.

דרישות הלימוד

בוגרי תואר ארבע שנתי מחוייבים ב-17 נקודות לתארים מתקדמים. הקורסים יבחרו על ידי וועדת הקבלה של התוכנית בשיתוף המנחה ע"פ תחום המחקר של הסטודנט:

2 קורסי ליבה מתוך 4 קורסי הליבה (לפי הרימה להלן)
קורס מעבדה 648006
קורס סמינר 648001

במקרה שסטודנט מציג רקע קודם בחלק מן המקצועות הנדרשים תיבדק האפשרות לפטור אותו מקורסי החובה הרלוונטיים באישור מרכז לימודים מתקדמים והמנחה.
בכל מקרה לא יילמד הסטודנט פחות מ-17 נקודות לתארים מתקדמים כתנאי לקבלת התואר השני.

בוגרי תואר ראשון תלת שנתי מחויבים ב- 30 נקודות אשר יכללו בתוכן:
2 קורסי ליבה מתוך 4 קורסי הליבה (לפי הרימה להלן)
קורס מעבדה 648006
קורס סמינר 648001

במקרה שסטודנט מציג רקע קודם בחלק מן המקצועות הנדרשים תיבדק האפשרות לפטור אותו מקורסי החובה הרלוונטיים באישור מרכז לימודים מתקדמים והמנחה.

בכל מקרה לא יילמד הסטודנט פחות מ-30 נקודות, מתוכן לפחות 20 נקודות לתארים מתקדמים כתנאי לקבלת התואר השני.
בנוסף למקצועות כל תלמיד יבצע מחקר בהיקף של 20 נקודות.
הדרישות לשפות הן בהתאם לתקנות בי"ס ללמודי תארים מתקדמים.

פירוט המקצועות בתכנית

המחקר

תוכנית הלימודים תאפשר השתלמות לתואר גבוה בהנחיית כל חבר/ת סגל מהפקולטות המשתתפות בתוכנית גם אם הסטודנט בעל תואר בוגר בפקולטה אחרת. הוועדה הבין יחידתית האחראית לתוכנית תעודד תוכניות מחקר בין תחומיות והנחייה משותפת של אנשי סגל מפקולטות שונות.

עבודת מחקר תבוצע בהיקף של 20 נק'.
נושא המחקר יאושר ע"י וועדת התוכנית בהתאם לתקנון ביה"ס לתארים מתקדמים.

לימודים לתואר דוקטור

תנאי הקבלה

למסלול זה יוכל להגיש מועמדות בעל תואר מגיסטר למדעים של הטכניון (או תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר) עם רקע מתאים וממוצע ציונים של בדרך כלל 92 לפחות הן במקצועות והן בחיבור הגמר (תזה). על מועמד שלמד באוניברסיטה בחו"ל לגשת לבחינת ה-GRE ולצרף את הציון לערכת ההרשמה.

מועמד שסיים את התואר הראשון בממוצע של בדרך כלל 90 לפחות יוכל להגיש מועמדות למסלול המיוחד (סעיף 32.05).

סטודנט לתואר מגיסטר למדעים בעל הישגים מעולים (בדרך כלל 90 לפחות) והצטיינות במחקר יוכל לעבור למסלול הישיר לקראת התואר דוקטור (סעיפים 24.07, 32.06 בתקנות).

לבקשת הקבלה יש לצרף:

  • גיליון ציונים מפורט של הלימודים האקדמיים הקודמים של המועמד
  • 2 המלצות לפחות (טופס המלצה מובנה ומכתב המלצה מכל אחד משני הממליצים)
  • קורות חיים
  • מכתב אישי המסביר "מדוע הינך מעוניין להתקבל לתוכנית"
  • תקציר בן עמוד אחד של נושא המחקר המיועד לדוקטורט.

המועמד יעבור ראיונות קבלה עם נציגי הוועדה הבין יחידתית.
המועמד יתבקש למצוא מנחה למחקר, כתנאי לקבלה ללימודים.
תכנית ההשתלמות נקבעת לאור הרקע של המועמד.

דרישות הלימוד

10 נקודות מתקדמים לפחות, שהם שני מקצועות ליבה ושני מקצועות בחירה חופשית. במידה שהמועמד אינו בעל רקע בננו, עליו לקחת את שני מקצועות הליבה "מעבדה בננומדעים וננוטכנולוגיה" ו-"סמינר ביישומי ננומדעים וננוטכנולוגיה".

פירוט המקצועות בתכנית

מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים בתכנית לננו-מדעים וננו-טכנולוגיה, בניין ליידי דיוויס, חדר 567 טל. 04-829-3322

דוא"ל

אתר המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי