הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה

מנחים בפקולטה

במסגרת לימודים לתארים מתקדמים (מגיסטר ודוקטורט) בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה מוצעות ההתמחויות הבאות, חלקן בדגש על תוכן מדעי ואחרות בדגש נושאי: הוראת פיסיקה, הוראת כימיה, הוראת ביולוגיה, הוראת מתמטיקה, הוראת מדעי המחשב, הוראת מכונות, הוראת חשמל, הוראת מדעי הסביבה, מדעי הלמידה, טכנולוגיות מתקדמות בחינוך, תקשורת המדע, למידה והוראה בחינוך לא פורמלי, והוראה בתעשייה. בהתאם להתמחות, נקבעת תוכנית לימודים מפורטת בהמלצת המנחה (במקרה של תואר עם תזה), והמנחה או מרכז התחום (בתואר ללא תזה).

ניתן להשתלם לקראת התארים:

 • "מגיסטר למדעים בהוראת הטכנולוגיה והמדעים" (עם תזה) למסיימים בעלי תעודת הוראה,
  Master of Science in Education in Technology and Science (MSc)
 • "מגיסטר למדעים" (עם תזה) למסיימים ללא תעודת הוראה:
  Master of Science
 • "מגיסטר בהוראת הטכנולוגיה והמדעים" (ללא תזה)
  Master of Education in Technology and Science (MSc)
 • "דוקטור לפילוסופיה"
  Doctor of Philosophy (PhD)

לימודים לתואר מגיסטר

"מגיסטר למדעים בהוראת הטכנולוגיה והמדעים"

התכנית מיועדת לבעלי תואר תלת-שנתי או ארבע-שנתי במקצועות המדעים המדויקים, במקצועות ההנדסיים ובמקצועות החינוך, הפסיכולוגיה והסטטיסטיקה. דרושה הסכמת מנחה מיועד/ת. סף הקבלה הוא ציון ממוצע משוקלל של 80 ומעלה בתואר הראשון. על המועמד להיות בעל תעודת הוראה במתמטיקה/מדעים/טכנולוגיה לבתי ספר על-יסודיים.
בוגר תואר ראשון ארבע שנתי ללא תעודת הוראה יוכל להתקבל ללימודים לתואר מגיסטר, אולם יהיה עליו להמציא אישור על קבלת תעודת הוראה תוך ארבעה סמסטרים מתחילת ההשתלמות. בוגרי תואר תלת שנתי יחויבו בהשתלמות בנוסף לתעודת הוראה. תכנית ההשלמות תיקבע לכל מועמד/ת על ידי ועדת הקבלה לתארים מתקדמים. כמו כן נדרש ניסיון הוראה במשך שנתיים לפחות, או ניסיון שקול. במקרים של הצטיינות מיוחדת, או רקע דיסציפלינארי חזק בתחום המחקר המיועד, תוכל ועדת הקבלה להחליף דרישות אלה בלימודי השלמה שייקבעו על פי הרקע של המועמד.
תידרש השלמה במקצועות הסטטיסטיקה ממועמד שלא למד מקצועות אלה לקראת התואר הראשון.

דרישות הלימוד

 • מחקר ולימוד מקצועות בהיקף 16-20 נקודות כמפורט בחוברת לתארים מתקדמים של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה (נמצאת באתר הפקולטה).
 • לימוד מקצועות בהיקף של 4 נקודות לפחות, בדיסציפלינה המדעית/הנדסית של ההתמחות (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, מדעי המחשב, ביולוגיה, סביבה ומקצועות ההנדסה). מקצועות אלה ייבחרו מתוך המקצועות הניתנים בתארים מתקדמים על ידי היחידות המתאימות בטכניון, בתיאום עם המנחה ובאישורו.
 • לימוד מקצועות חינוך וסטטיסטיקה.
 • השתתפות בסמינר במחקר חינוכי. לפחות פעם אחת.
 • השתתפות בקולוקוויום (סמינר פקולטי) במשך ארבעה סמסטרים.
 • השלמות במידת הנדרש.
 • כל דרישות בית הספר לתארים מתקדמים, כולל כתיבת תזה.

מגיסטר למדעים (ללא ציון שם הפקולטה)

תואר מחקרי המיועד לסטודנטים בוגרי תואר תלת שנתי או ארבע שנתי ללא תעודת הוראה ושאינם מעוניינים להשלים תעודת הוראה. דרישות התוכנית הן:

עבור בוגרי תואר תלת שנתי:

10 נקודות השלמה ברמת הסמכה או משותף.

20 נקודות קורסים ברמת תארים מתקדמים.

תזה.

עבור בוגרי תואר ארבע שנתי:

16 נקודות קורסים ברמת תארים מתקדמים.

תזה.

בשני המקרים קורסי ההשלמה יקבעו על ידי המנחה, בשיתוף סגן הדיקן לתארים גבוהים ובהתבסס על הרקע המדעי והחינוכי של המועמד.

מגיסטר להוראת הטכנולוגיה והמדעים (ללא תזה)

תנאי הקבלה

התכנית מיועדת לבעלי תואר תלת-שנתי או ארבע-שנתי במקצועות המדעים המדויקים ובמקצועות ההנדסיים, בעלי תעודת הוראה. בדומה למסלול לתואר "מגיסטר למדעים בהוראת הטכנולוגיה והמדעים". גם תנאי הקבלה דומים.

דרישות הלימוד

 • לימוד מקצועות בהיקף של 40 נקודות כמפורט בחוברת לתארים מתקדמים של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה (נמצאת באתר הפקולטה). בעלי תואר תלת-שנתי יחויבו בהשלמות בהתאם לתקנות.
 • לימוד מקצועות בהיקף של 4 נקודות לפחות, בדיסציפלינה המדעית/הנדסית של ההתמחות (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, מדעי המחשב, ביולוגיה, סביבה ומקצועות ההנדסה). מקצועות אלה ייבחרו מתוך המקצועות הניתנים בתארים מתקדמים על ידי היחידות המתאימות בטכניון, בתיאום עם המנחה ובאישורו.
 • לימוד מקצועות חינוך וסטטיסטיקה.
 • השתתפות בקולוקוויום הפקולטי (סמינר פקולטי) במשך ארבעה סמסטרים.
 • כל דרישות בית הספר לתארים מתקדמים.

לימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה (PhD)

התכנית מיועדת לבעלי תואר שני במקצועות המדעים המדויקים, במקצועות ההנדסיים ובמקצועות החינוך, הסטטיסטיקה והפסיכולוגיה.

תנאי הקבלה

יכולים להתקבל מועמדים בעלי תואר שני עם תזה בהוראת המדעים, אשר ציונם 85 ומעלה, או תואר שקול, שיש להם המלצות. סטודנטים ללא תעודת הוראה יחויבו בקורסי השלמה בחינוך בהיקף של 12 נקודות. דרושה הסכמת מנחה מיועד/ת. במידת הצורך תוכל ועדת הקבלה לדרוש מהמועמד השלמות בלימודי הסמכה ובלימודים לתארים מתקדמים.

תידרש השלמה במקצועות הסטטיסטיקה מכל מועמד שלא למד מקצועות אלה לקראת התואר הראשון והשני.

דרישות הלימוד

פירוט הדרישות מופיע בחוברת לתארים מתקדמים של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה (נמצאת באתר הפקולטה). הדרישות כוללות (בנוסף להשלמות, אם נדרשות):

 • מחקר ולימוד מקצועות בהיקף 8-12 נקודות מתקדמים, שייקבעו בהתאם לרקע הלימודי של הסטודנט.
 • השתתפות בסמינר במחקר חינוכי.
 • הגשת תיאור תמציתי של תכנית המחקר ועמידה בבחינת מועמדות. הבחינה תהיה מקיפה, בחלקה בכתב, בנושאים המהווים רקע ויסוד לנושא המחקר.
 • השתתפות בקולוקוויום הפקולטי (סמינר פקולטי) במשך שישה סמסטרים.
 • השלמות במידה ונדרש.
 • כל הדרישות של בית הספר לתארים מתקדמים, כולל כתיבת תזה.

מסלול ישיר לדוקטורט

דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים רשאי להעביר סטודנט/ית לתואר מגיסטר המבצע/ת מחקר, למעמד של סטודנט לתואר דוקטור במסלול ישיר, אם הסטודנט/ית הוכיח/ה תוך כדי מחקרו/ה כשרון והישגים המצדיקים זאת.
כדי להגיש מועמדות למסלול זה, על הסטודנט/ית למלא את התנאים הבאים:
להשלים לפחות סמסטר אחד לאחר אישור נושא המחקר.
להשלים לפחות מחצית ממכסת נקודות הלימוד אשר חוייב/ה בה, בציון ממוצע 90 לפחות.
לקבל חוות דעת של המנחה ושל ממליץ נוסף וכן את המלצת הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה התומכות בכך שהסטודנט מתאים לתואר דוקטור ונושא המחקר למגיסטר ניתן להרחבה להיקף הנדרש מעבודת דוקטורט.
להגיש עד מועד הגשת הבקשה סיכום תמציתי של עבודת המגיסטר ותכנית המחקר לתואר דוקטור.
דרישות הלימוד ככתוב בסעיף "מגיסטר למדעים בהוראת הטכנולוגיה והמדעים" ובסעיף "דוקטור לפילוסופיה.
סטודנט העובר למסלול ישיר לדוקטורט יקבל תואר "מגיסטר" (לא "מגיסטר למדעים"), לאחר שעמד בבחינת המועמדות והשלים את נקודות הדרישה לתואר מגיסטר.

מסלול מיוחד לדוקטורט

למסלול זה יכולים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון ארבע-שנתי מהטכניון בעלי ממוצע מצטבר 95 ומעלה או מצטייני נשיא הטכניון בארבעת הסמסטרים האחרונים ללימודיהם. המועמדים חייבים לעמוד בכל תנאי הקבלה הנוספים של היחידה לגבי מועמדים לתואר שני. על המשתלמים במסלול זה לצבור נקודות בקורסים מתקדמים הכוללים את חובות הלימוד לתואר מגיסטר עם תזה ואת הדרישות במסלול הרגיל לתואר דוקטור. בחינת המועמדות תתקיים 18 חודשים מתחילת ההשתלמות. על העומדים בדרישות הקבלה למצוא מנחה על מנת להתקבל ללימודים.

מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טל. 04-8293108
דוא"ל: shikma@technion.ac.il
אתר הפקולטה