התכנית הבין-יחידתית לתכן וניהול הייצור

תכנית בין-יחידתית בהשתתפות היחידות הבאות:
הנדסת מכונות, הנדסת אוירונוטיקה וחלל, הנדסת תעשיה וניהול, מדע והנדסה של חומרים.

תנאי הקבלה

תנאי הקבלה לתכנית כפופים לתנאים הנהוגים בביה"ס לתארים מתקדמים, ובנוסף, ממוצע 75 ל-ME וממוצע 80 ל-MSc .
תנאי נוסף לקבלה הוא התאמה לתכנית על פי ראיון אישי, והשלמות אם נדרשות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת התכנית, טל. 04-8293189.

תכנית הלימודים

הלימודים לקראת התואר ME יכללו מקצועות חובה ובחירה בהיקף של 35 נקודות, פרויקט גמר/עבודה סמינריונית בהיקף של 5 נקודות ועמידה בבחינה באנגלית מורחבת, בהתאם לכלליבית הספר לתארים מתקדמים. סה"כ 40 נקודות לקבלת התואר.

מעבר לרשימת מקצועות הבחירה בתכנית, ניתן, באישור המנחה, לקחת 2 מקצועות בחירה חלופיים ברמת מתקדמים מתוך תכנית הלימודים של הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול.

לימודים לקראת התואר MSc – מגיסטר למדעים בתכן וניהול הייצור

הלימודים לקראת התואר MSc יכללו 20 נקודות לימוד של מקצועות חובה ובחירה מהרשימה שבהמשך, הגשת נושא מחקר (תנאי להגשת נושא מחקר הוא עמידה במבחן "אתיקה של המחקר") ועמידה במבחן באנגלית מורחבת בהתאם לכללי ביה"ס לתארים מתקדמים.

על הסטודנט להגיש נושא מחקר ולצבור 12 נקודות מתוך מקצועות החובה/בחירה תוך שנתיים מתחילת הלימודים.

מעבר ממסלול ללא תזה (ME) למסלול עם תזה (MSc)

לסטודנטים שצברו ממוצע של 80 לפחות, בוסיימו את כל מקצועות החובה, תינתן האפשרות לעבור למסלול עם תזה (MSc).
מעבר מסלול מותנה באישור ועדת הקבלה של התכנית, ובמציאת מנחה אקדמי מסגל מורי הפקולטות המשתתפות בתכנית.

תכנית הלימודים

מידע נוסף

מזכירות התכנית הבין-יחידתית טל. 04-8293189.