מידע כללי

החל מסמסטר חורף תשע"ז (החל מאוקטובר 2016) יוחלו קריטריונים חדשים עבור מועמדים ומתקבלים חדשים למעונות למשתלמים לתארים מתקדמים בטכניון.

הקריטריונים החדשים לא יוחלו על משתלמים שאושרה בקשתם לדיור במעונות לתארים מתקדמים לפני סמסטר אביב תשע"ו, כולל.

 • המעונות לסטודנטים לתארים מתקדמים נמצאים בקריית הטכניון.
 • קיימים להגיש בקשה מלגאים המקבלים 3 מנות מלגה ומעלה אשר אין בבעלותם או בבעלות בן/בת זוגם דירה.
 • ניתן להגיש בקשות לתקופה של סמסטר עד שני סמסטרים. לא תתקבלנה בקשות לתקופה של פחות מסמסטר.

משך דיור מקסימלי במעונות

משך דיור מקסימאלי במעונות
סוג התוארמשך הדיור המקסימאלי למגורים במעונות
מגיסטרעד שנתיים / עד 4 סמסטרים לכל היותר (הקודם מבין השניים)
דוקטורטעד שלוש שנים / עד 6 סמסטרים לכל היותר (הקודם מבין השניים)
דוקטורט במסלול ישיר/מיוחדעד ארבע שנים / עד 8 סמסטרים (הקודם מבין השניים)
סיום מגיסטר והתחלת דוקטורט ברצף (לא מסלול ישיר לדוקטורט)סה”כ עבור שני התארים עד ארבע שנים / סה”כ 8 סמסטרים: הסמסטרים במגיסטר + מספר סמסטרים חלקי בדוקטורט (הקודם מבין השניים)
מקרה של החלפת חוזה בין בני זוגמשך הדיור יחושב עפ”י משך הדיור הארוך יותר (בהתאם לתואר הנלמד) אליו זכאי אחד מבני הזוג.
מתקופה זו תקוזז תקופת המגורים שנוצלה ע”י בעל החוזה, והזכאות של בעל החוזה החדש (מגיש הבקשה), תתאפשר רק עבור היתרה בתואר הנוכחי (אם קיימת).
 • משך הדיור למגורים במעונות יחושב בסמסטרים מלאים בלבד.
 • ספירת הסמסטרים תחל מסמסטר הכניסה למגורים במעונות.
 • כניסה למעונות במהלך הסמסטר, תיספר כסמסטר מגורים מלא.
 • לא יינתנו אישורים להארכות מגורים במעונות לחלקי סמסטרים.

הארכות

 • משך הדיור הינו קשיח ולא תינתן הארכה מעבר למצוין מעלה.
 • לא תינתן הארכה בגין כל סוגי החופשות המאושרות ו/או נסיעות לחו"ל לצורך השתלמויות ו/או התמחויות – Internship.
 • לא תינתן הארכה למגורים עבור חלק מהסמסטר.
 • הזכאות למעונות נקבעת על פי שיקולים אקדמיים וסוציואקונומיים (אשר אינם בהכרח תלויים אחד בשני) וכן על-פי מצאי החדרים/הדירות בסמסטר נתון.
 • דייר המעונות חייב להיות מלגאי בכל תקופת הזכאות למגורים.
 • קביעת אישור הזכאות למגורים והשיבוץ למעונות (למגיסטר ולדוקטור בלבד) – באחריות בית הספר לתארים מתקדמים.
 • הטיפול השוטף במעונות וגביית שכר דירה – באחריות משרד מעונות ראשי.
  הגבייה בפועל מתבצעת ע" מחלקת חשבונות סטודנטים.
 • בקשה לקבלת דיור במעונות יש להגיש באמצעות  טופס בקשה לקבלת דיור במעונות, בהתאם למפורסם בסעיף:
  מעונות – לוחות זמנים.
  את הבקשה ניתן להגיש לדלית הראל, משרד מעונות עליון. או לשלוח לפקס שמספרו: 04-8295044,או לדואר אלקטרוני
 • לאחר קביעת הזכאות למגורים במעונות, נקבע השיבוץ למעונות השונים.
  העדפות השיבוץ של הסטודנטים נלקחות בחשבון, במידת האפשר.
 • תשובות לבקשות לדיור במעונות (חיוביות ושליליות) נשלחות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת הטכניונית של המשתלם. סטודנטים חדשים נדרשים להשלים את הליך הקבלה מיד עם קבלתם ללימודים, בכדי לאפשר את העברת התשובה לבקשתם בדואר אלקטרוני.
 • שעות קבלה בנושא מעונות: לבירור שעות הקבלה, יש לפנות למשרד מעונות עליון.