כללי קביעת הניקוד לזכאות למעונות

הזכאות להגשת בקשה לדיור במעונות הינה לפי קריטריונים אקדמיים וסוציואקונומיים (אשר אינם בהכרח תלויים אחד בשני).

כללי קביעת הניקוד לזכאות על בסיס אקדמי

ניקוד עבור מלגה

סטודנט המקבל 4 מנות מלגה ומעלה – 4 נקודות.
סטודנט המקבל 3 מנות מלגה – 3 נקודות.

ניקוד עבור עבודה בהוראה בטכניון

מלגאי המועסק בהוראה בטכניון, ביחידות תעסוקה, יקבל ניקוד בהתאם לטבלת יחידות תעסוקה:

ניקוד עבור עבודה בהוראה בטכניון
מס' יחידות תעסוקהניקוד
400 - 11 נקודה
800 - 4012 נקודות
801 ומעלה3 נקודות

ניקוד עבור ציון במשאל המרצה הטוב

ניקוד עבור ציון במשאל המרצה הטוב
סוג התרגולניקוד
מתרגל מצטיין1 נקודה
מתרגל מצטיין פקולטי2 נקודות
מתרגל מצטיין מתמיד3 נקודות

ניקוד עבור הישגים בלימודים – מגיסטר

 • סטודנט לתואר מגיסטר הנמצא בסמסטר הראשון להשתלמותו ייבחן על פי ממוצע ציוניו בלימודי התואר הראשון ויקבל ניקוד בהתאם לטבלה שלהלן.
 • סטודנט לתואר מגיסטר אשר השלים סמסטר אחד בביה"ס לתארים מתקדמים, בעל ממוצע תואר נוכחי וממוצע תואר קודם, הציון ישוקלל עבורו לפי 2/3 ממוצע מלימודי הסמכה, 1/3 ממוצע מתארים מתקדמים.
  הניקוד יינתן לפי העמודה "תארים מתקדמים" בטבלת ניקוד ממוצע הציונים שלהלן.
 • סטודנט לתואר מגיסטר אשר השלים שני סמסטרים לפחות בביה"ס לתארים מתקדמים, ועדיין אין לו ציון התקדמות במחקר, יזכה בנקודות רק על פי ממוצע הציונים המצטבר בתארים מתקדמים.
 • סטודנט לתואר מגיסטר אשר השלים שני סמסטרים לפחות בביה"ס לתארים מתקדמים, אשר יש לו ציוני התקדמות במחקר, הציון ישוקלל עבורו לפי הממוצע המצטבר של הישגיו בלימודים ושל התקדמותו במחקר, בהתאם לטבלה שלהלן.
  להישגים בלימודים יינתן משקל של חמישים אחוזים ולהישגים במחקר יינתן משקל של חמישים אחוזים.

ניקוד עבור הישגים בלימודים – דוקטור

 • סטודנט לתואר דוקטור הנמצא בסמסטר הראשון להשתלמותו ייבחן על פי ממוצע הציונים המשוקלל של תואר המגיסטר. הציון ישוקלל עבורו בהתאם לטבלה שלהלן.
 • סטודנט לתואר דוקטור אשר סיים סמסטר אחד, או נמצא בסמסטר השני ומעלה, וצבר פחות ממחצית הנקודות הנדרשות, ישוקללו ציוניו לפי 2/3 מגיסטר, 1/3 דוקטור. ממוצע זה (מצטבר) ישוקלל עם הציון המצטבר עבור התקדמות במחקר. להישגים בלימודים יינתן משקל של 25 אחוזים ולהישגים במחקר יינתן משקל של 75 אחוזים.
 • סטודנט לתואר דוקטור אשר צבר יותר ממחצית הנקודות הנדרשות, ייבחן על פי הממוצע המצטבר של הישגיו בלימודים ושל ציוני ההתקדמות במחקר, בהתאם לטבלת הניקוד שלהלן. להישגים בלימודים יינתן משקל של 25 אחוזים ולהישגים במחקר יינתן משקל של 75 אחוזים.
 • סטודנט לתואר דוקטור במסלול המיוחד אשר נמצא בסמסטר הראשון להשתלמותו, ייבחן לפי ממוצע ציוניו בלימודי התואר הראשון ויקבל ניקוד בהתאם לטבלה שלהלן.
 • סטודנט לתואר דוקטור במסלול המיוחד אשר השלים סמסטר אחד בביה"ס לתארים מתקדמים, ייבחן לפי ציון הממוצע המצטבר של המקצועות ושל ציוני ההתקדמות במחקר, בהתאם לטבלה שלהלן. להישגים בלימודים יינתן משקל של 50 אחוזים ולהישגים במחקר 50 אחוזים.

טבלת ניקוד ממוצע הציונים

טבלת ניקוד ממוצע הציונים
ממוצעניקוד עבור ממוצע השכלה קודמת לתואר שנלמד בטכניוןניקוד עבור ממוצע השכלה קודמת לתואר שנלמד במוסד אקדמי שאיננו הטכניוןניקוד עבור ממוצע
מצטבר בתואר הנוכחי או מחושב על פי שקלול עם התארים הקודמים
85200
86311
87422
88533
89644
90755
91866
92977
931088
941199
95121010
96131111
97141212
98151313
99161414
100171515

ציונים מספריים לצורך חישוב התקדמות במחקר

ציונים מספריים לצורך חישוב התקדמות במחקר
ציון התקדמות המחקרציון מספרי
א ' מצויין100
ב' טוב מאוד90
ג' טוב80

ציוני התקדמות במחקר שאינם משפיעים על ממוצע המחקר:
ל (חופשת לידה), ש (שלבי גמר), ח (לא דווח ציון)

ניקוד נוסף עבור בן/בת הזוג

עבור בן/בת הזוג משתלם/משתלמת בביה"ס לתארים מתקדמים בטכניון יינתן זיכוי של נקודה אחת.
עבור בן/בת הזוג אשר מקבל/ת מלגה יינתן ניקוד נוסף כמפורט להלן:

ניקוד נוסף עבור בן/בת הזוג
גובה המלגהניקוד
1 מנה מלגה1 נקודה
2 מנות מלגה2 נקודות
3 מנות מלגה3 נקודות
4 מנות מלגה ומעלה4 נקודות
עבור בן זוג המשרת שירות חובה בצבא בתקופה החופפת לתקופת המגורים במעונות תינתן תוספת של נקודה אחת. (עליך לצרף אישור מצה"ל על שרות חובה)

ניקוד נוסף עבור פעילות בארגון הסטודנטים

פעילים בארגון הסטודנטים, שימציאו אישור על כך, יקבלו תוספת של חצי נקודה.

חריגים

דיקן ביה"ס יוכל לשקול בקשה חריגה במקרה של משתלם אשר אינו עונה על התנאים למגורים במעונות, אם תהיינה נסיבות אובייקטיביות המצדיקות זאת.

כללי קביעת הניקוד לזכאות על בסיס סוציואקונומי

חישוב הכנסה חודשית ברוטו :
סך שווי מנות המלגה של הסטודנט, בשווי ערך שקלי לפי סטאטוס לימודים על פי טבלת שווי מנת מלגה חודשית (אשר יכולה להשתנות מסמסטר לסמסטר) + שכר ברוטו של בן הזוג + שכר תרגול+ הכנסה אחרת.

קביעת ניקוד על פי הכנסה לנפש

חישוב הכנסה לנפש (עד חמש נפשות)

ניקוד עבור ילדים

ניקוד עבור ילדים
מס' ילדיםניקוד
00
110
220
3 ומעלה30