מלגות – מידע כללי

המלגות בביה"ס לתארים מתקדמים מוענקות על פי שיקולים אקדמיים בלבד. הסף לקבלת מלגה נקבע על ידי כל יחידה אקדמית בנפרד ועשוי להשתנות מסמסטר לסמסטר, אך בשום מקרה לא יהיה נמוך מציון ממוצע מצטבר 80. התנאי בדבר הממוצע המינימאלי חל בכל זמן לימודיו של המלגאי ואסור לו לחרוג ממנו במשך כל תקופת קבלת המלגה.

למידע נוסף ראה נוהל הענקת המלגה.

מלגות מיועדות לסייע בכלכלתם של המלגאים בתקופת המלגה ואינן מיועדות לבעלי הכנסה משכר עבודה, לרבות שכר שבתון.

סטודנטים שמקבלים דמי אבטלה אינם זכאים למלגות אלא אם דמי האבטלה שלהם הם בגין משרה חלקית, בה הם הועסקו במקביל לקבלת מלגה חלקית. במקרה כזה, ניתן לקבל דמי אבטלה ולהמשיך לקבל מלגות בהיקף החלקי שאושר בתקופת ההעסקה.

משתלמים (כולל מלגאים) נדרשים להירשם ולשלם את דמי הביטוח הלאומי  וביטוח הבריאות הממלכתי בעצמם, ישירות מול הביטוח הלאומי.

הענקת המלגה כפופה לחתימה על הסכם קבלת מלגה. בהסכם מפורטים התנאים המלאים לקבלת המלגה.

יודגש כי הענקת המלגה שתוענק, ככל שתוענק, נועדה לאפשר הקדשת זמן למחקר ויצירת תנאים שיובילו לסיום הדרישות לתואר עד לתום תקופת המלגה.

לאחר אישור מלגה בפעם הראשונה (במדור מלגות בביה"ס לתארים מתקדמים) יישלח אל המלגאי מכתב "מידע חיוני לצורך תכנון מהלך הלימודים והמחקר" ובו יפורטו "אבני דרך" ופרטים נוספים הקשורים למהלך לימודיו של המלגאי כולל תאריך הגשת חיבור הגמר לביה"ס לתארים מתקדמים. תאריך זה יופיע ב"גיליון הציונים" האישי של המלגאי ובכל מכתב אישור מלגה שיופק במהלך לימודיו.

המלגות בטכניון מוענקות במנות חודשיות. סטודנט יכול לקבל 1-6 מנות מלגה בחודש מסוים. מספר מנות המלגה יקבע ע"י היחידה האקדמית. שווי מנת המלגה נקבע בהתאם לתואר ולשלב המחקרי בו נמצא הסטודנט.

תשלום המלגה החודשית הוא בתחילת החודש העוקב לחודש המלגה שאושרה. לדוגמא, המלגה של חודש אוקטובר משולמת ב-1 בנובמבר.

שווי מנת מלגה חודשית החל מחודש אוקטובר 2023

שווי מנת מלגה חודשית החל מחודש אוקטובר 2023
סוג התואר והשלב המחקרישווי מנת מלגה בש"ח
מגיסטר לפני נושא מחקר1,035
מגיסטר אחרי נושא מחקר1,107
דוקטור לפני בחינת מועמדות1,317
דוקטור אחרי בחינת מועמדות1,431

* סכומי המלגות מתעדכנים מעת לעת

מלגת שכר לימוד למלגאים

למקבלי המלגה מוענקת מלגת שכר לימוד (פטור שכר לימוד).
* שווי מלגת שכר הלימוד הוא יחסי למספר מנות המלגה

מלגת שכר לימוד למלגאים
מספר מנות המלגהשווי מלגת שכר לימוד (פטור שכר לימוד)
1 מנת מלגה25%
2 מנות מלגה50%
3 מנות מלגה75%
4 מנות מלגה ומעלה100%
** פטור באותו יחס חל גם על אגרת השמירה

עבור תקופה בה לא מוענקת מלגה, מחויבים בשכר לימוד בהתאם לנהלים.

מידע נוסף

א. בנתיב "ללא תזה" לא מוענקות מלגות (פרט לחיילים בשירות חובה/משרתים בשירות לאומי, הרשאים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד).

ב. בוגר תואר שני או שלישי בטכניון, שהיה מלגאי במשך לימודיו, אם בחר בזמן כלשהו לאחר מכן ללמוד לתואר נוסף בטכניון באותה רמה (כלומר לתואר שני נוסף או לתואר שלישי נוסף), יוכל להיות מלגאי פעם נוספת בכפוף לתנאים הבאים:

  1. הגשת המלצה מנומקת של היחידה האקדמית (בה הסטודנט מבקש ללמוד לקראת התואר הנוסף) למדור מלגות בביה"ס לצורך קבלת אישורו של סגן דיקן ביה"ס לבקשה.
  2. התואר הנוסף יעשה ביחידה אקדמית אחרת, בתחום אחר ועם מנחה אחר מאשר בלימודי התואר שהסטודנט סיים. המועמד יוכל להתקבל כמלגאי גם לפני שמצא מנחה, עפ"י מדיניות היחידה האקדמית.

ביה"ס לתארים מתקדמים שומר לעצמו את הזכות להגביל או להפסיק את הנ"ל, בהתאם לשיקול דעתו.

ג. הטכניון מעודד את המשתלמים לתארים מתקדמים, בנוסף לחובותיהם כמשתלמים, לקחת חלק בהוראה של סטודנטים לתואר ראשון, בעיקר במסגרת של מתן תרגולים, מעבדות והנחיית פרויקטים. בגין העבודה בהוראה משולם שכר עבודה בהתאם להיקף ההוראה. כדי לא לעכב את לימודיו ואת מחקרו של המשתלם, היקף ההוראה מוגבל על ידי דיקן בית הספר לתארים מתקדמים כמפורט בסעיף שהיית מלגאים בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה.

אישורים למקבלי מלגה

בכל מקרה בו תאושר הענקת מלגה ע"י דיקן בית הספר לתארים מתקדמים ישלח מכתב לסטודנט. במכתב יפורטו החודשים בהם אושרה הענקת המלגה, היקף המנות החודשיות שאושרו ועוד.

עבור כל חודש בו תשולם מלגה יופק תלוש מלגה. ניתן לצפות בתלוש המלגה במערכת "חילן נט".
מלגאים חדשים יקבלו את הסיסמא למערכת "חילן נט" בדוא"ל מיד לאחר תשלום המלגה הראשון.
מלגאים וותיקים אשר נתקלים בקשיים בכניסה למערכת "חילן נט" מתבקשים לפנות בדוא"ל לאגף חשבות.

לקבלת אישורים נוספים למקבלי המלגה יש לפנות בהתאם לפירוט שלהלן:

לקבלת אישורים שאינם כוללים את סכומי המלגות כגון: אישור שהות בטכניון עבור התמ"ת ועוד,
יש לפנות למזכירות בית הספר לתארים מתקדמים, לגב' בן-שבת לבנה.

לקבלת אישורים הכוללים את סכומי המלגות יש לפנות בדוא"ל לאגף חשבות.