מענקי נסיעה למלגאים המציגים בכנסים בחו"ל

הטכניון רואה חשיבות רבה בהשתתפות תלמידי המחקר בכנסים מדעיים בחו"ל. בכדי לעודד פעילות זו תומך בית הספר במימון הנסיעות לחו"ל באמצעות מענקי נסיעה, הניתנים בשלב זה למלגאים בלבד. מטרת מענק הנסיעה היא לאפשר למלגאי ביה"ס המצטיינים להשתתף באופן פעיל (הצגת מאמר או פוסטר) בכנסים מדעיים בין לאומיים.

מענק הנסיעה ניתן על סמך הצטיינות המלגאי המתבטאת בפרסומים מדעיים, ציוני הקורסים ומכתבי המלצה.

מידע כללי

 • בקשה לקבלת מענק נסיעה מביה"ס יש להגיש באמצעות טופס נסיעות משתלמים לחו"ל / היעדרות מלגאים מהטכניון ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט בטופס הבקשה.
  לא תטופלנה בקשות שתוגשנה ללא כל המסמכים הנדרשים.
 • ניתן להגיש בקשה רק בגין מאמר או פוסטר הקשורים לתחום המחקר בו עוסק המלגאי במסגרת השתלמותו בטכניון.
 • את הבקשה והמסמכים הנלווים יש להגיש כחודש לפני הנסיעה.
 • מענק הנסיעה יממן רק חלק מהוצאות הנסיעה להשתתפות בכנס.
  סכום מענק הנסיעה של ביה"ס יקבע ע"י ועדה (סגן דיקן ביה"ס וראש מדור מלגות) בהתאם להצטיינות האקדמית ולחשיבותה של הנסיעה, ובכפוף למגבלות התקציב.
 • קבלת השתתפות מביה"ס מותנית בהשלמת הוצאות הנסיעה על ידי המנחה ו/או היחידה האקדמית.
 • תשובות לבקשות (חיוביות או שליליות) נשלחות לכתובת הדוא"ל הטכניונית של המשתלם.
 • מענק הנסיעה יינתן עבור נסיעות לכנסים המתקיימים במהלך קבלת המלגות ועבור כנסים המתקיימים בשלושת החודשים ממועד סיום המלגה.

הקריטריונים להגשת הבקשה

רשאים להגיש בקשות מלגאים בעלי ממוצע ציונים של 85 לפחות וציון "טוב-מאוד" ומעלה בהתקדמות במחקר, אשר הכנס בו הם מציגים מתקיים במהלך התקופה בה הם מקבלים מלגה בגובה שלוש מנות ומעלה או במהלך שלושת החודשים העוקבים לתקופה זו.

סטודנטים פעילים בנתיב מחקרי, שהחלו את לימודיהם כמלגאים ה"לומדים במקביל" במשך סמסטר אחד או שניים, וניצלו לפחות מחצית מתקופת המלגות המקובלת בתואר הפעיל, רשאים להגיש בקשה גם עבור כנס שמתקיים מעבר לשלושה חודשים מתום קבלת המלגות."

פירוט הקריטריונים בהתאם לתואר הנלמד ולמצב האקדמי

פירוט הקריטריונים בהתאם לתואר הנלמד ולמצב האקדמי
התואר הנלמדמגיסטרמגיסטר שממשיך
ללימודי ד"ר ברצף בטכניון
(כולל מלגאים המקבלים מלגות "תפר")
ד"ר במסלול הרגיל /
ד"ר במסלול המיוחד
ד"ר במסלול הישיר
מצב אקדמי
נושא מחקר מאושר/עמידה בבחינת המועמדות לדוקטורט.
לפחות סמסטר אחד לאחר אישור נושא מחקר.1. לפני עמידה בבחינת המועמדות: בתנאי שלא ניתנה מלגת נסיעה במהלך ההשתלמות לתואר מגיסטר.

2. לאחר עמידה בבחינת המועמדות לדוקטורט.
לאחר עמידה בבחינת המועמדות לדוקטורט.1. לפני עמידה בבחינת המועמדות ובתנאי שלא ניתנה מלגת נסיעה במהלך ההשתלמות לתואר מגיסטר.

2. לאחר עמידה בבחינת המועמדות לדוקטורט.
תדירות הגשת הבקשהפעם אחת במהלך הלימודים לתואר.עבור סעיף 1 הנ"ל – פעם אחת.

עבור סעיף 2 הנ"ל - מספר פעמים במהלך לימודי התואר אך לא יותר מאשר פעם אחת בכל שנת לימודים אקדמית.
ממספר פעמים במהלך לימודי התואר אך לא יותר מאשר פעם אחת בכל שנת לימודים אקדמית.עבור סעיף 1 הנ"ל – פעם אחת.

עבור סעיף 2 הנ"ל -
מספר פעמים במהלך לימודי התואר
אך לא יותר מאשר פעם אחת בכל שנת לימודים אקדמית.

הערה לכלל המלגאים: לא ניתן להגיש יותר מבקשה אחת במהלך שנה אקדמית (אוקטובר-ספטמבר).

מענקי נסיעה ממקורות נוספים אותם יש לנצל בטרם הגשת בקשה לתמיכה מביה"ס

מלגאים שלרשותם מענק נסיעה ממקור אחר כמפורט בסעיפים שלהלן, יוכלו לפנות לקבלת מענק נסיעה מביה"ס רק לאחר שינצלו את כספי המענק לנסיעה מהמקור האחר.

מענק נסיעה ממלגת הצטיינות על-שם ו/או ממלגת הצטיינות חוץ – טכניונית

למימוש מענק ממלגת הצטיינות על-שם (ג'ייקובס, ג'ייקובס קוואלקום, גוטווירט, דניאל, זף, פיין ועוד) עבור השתתפות פעילה בכנס – הצגת מאמר ו/או פוסטר יש למלא טופס נסיעות משתלמים לחו"ל / היעדרות מלגאים מהטכניון ולהגישו בהתאם להנחיות שבטופס.

למימוש מענק ממלגת הצטיינות חוץ-טכניוניות (קלור, עזריאלי, ות"ת, משרד המדע ועוד) יש למלא טופס נסיעות משתלמים לחו"ל / היעדרות מלגאים מהטכניון ולהגישו בהתאם להנחיות שבטופס.

את כספי המענק לנסיעה ממלגות ההצטיינות ניתן לממש במהלך ההשתלמות לתואר.

מענק נסיעה מקרן קשרי מדע

מלגאים המשתלמים לתואר דוקטור ומועסקים כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון, יכולים לפנות לקבלת מענק נסיעה מביה"ס רק לאחר שניצלו את כספי הקרן לקשרי מדע בינלאומיים (קק"מ). מידע מלא בנושא והנחיות למימוש הכספים מפורסם באתר לשכת הסגל האקדמי.

למידע נוסף בנושא מענקי נסיעה למלגאים המציגים בכנסים בחו"ל ניתן לפנות למדור מלגות בביה"ס בטל: 04-8293098 או בדוא"ל.