מועדים להגשת בקשה לקבלת מלגה

מועמדים חדשים ומלגאים המבקשים את המשך קבלת המלגה, יגישו את הבקשה לקבלת מלגה בהתאם למדיניות היחידה האקדמית.

בהיעדר מדיניות, יש להגיש את הבקשה בהתאם למועדים שלהלן:

מועדי הגשת בקשות
 סמסטר חורף (של שנת הלימודים הבאה)סמסטר אביב (של שנת הלימודים הפעילה)סמסטר קיץ (של שנת הלימודים הפעילה)
מועמדים חדשיםעד 30 באפריל (של שנת הלימודים הפעילה)עד 30 בנובמבר (של שנת הלימודים הפעילה)עד 31 במאי (של שנת הלימודים הפעילה)
מלגאים המבקשים את המשך קבלת המלגהעד 31 במאי (של שנת הלימודים הפעילה)עד 31 בדצמבר (של שנת הלימודים הפעילה)עד 31 במאי (של שנת הלימודים הפעילה)

הערה: שנת לימודים היא התקופה שבין החודשים אוקטובר – ספטמבר

בקשה שלא תוגש במועד לא תטופל!