סילבוס מקצועות בפקולטה – כימיה

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
126200 כימיה אי אורגנית מתקדמת 2 3 ב
126302 מעבדה אנליטית מתקדמת בניטור סביבתי 2 א+ב
126303 מעבדה מתקדמת בכימיה אי-אורגנית ואורגנומתכתית 3 א+ב מערכת שעות
126304 ביולוגיה מבנית 2
126600 מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית 3 א+ב מערכת שעות
126601 כימיה פיסיקלית עיונית מתקדמת 3 א
126602 כימיה פיסיקלית ניסיונית מתקדמת 3 ב
126603 כימיה חישובית יישומית 3
126604 מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות א 2 א+ב מערכת שעות
126605 מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות מתקדמת 4 א+ב מערכת שעות
126700 כימיה אורגנית מתקדמת 3 ב
126901 מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית 3 א+ב מערכת שעות
126902 מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית פיסיקלית 3 א+ב מערכת שעות
127002 קטליזה הטרוגנית 2.5 ב
127004 נושאים בתורת פיזור הרמיטית ולא הרמיטית במכניקת הקוונט 2 ב
127009 נושאים נבחרים בכימיה ביומימטית 3
127010 נושאים בכימיה פיזיקלית: מבוא למערכות קוונטיות פתוחות 2 א מערכת שעות
127100 קניין רוחני ובפרט פטנטים בכימיה 2
127107 כימיה של פורפירינים ומטלופורפירינים 2 א
127109 כימיה של הסביבה 2.5 ב
127205 קביעת מבנה גבישי על-ידי דיפרקצית קרני איקס 2
127206 כימיה אנליטית באמצעות לייזרים 2
127207 כימיה אנליטית יישומית מתקדמת 2
127208 ביוכימיה אנליטית 2
127403 כימיה פיסיקלית של השטח 3
127406 תהודה מגנטית גרעינית 2
127415 שיטות חישוב בכימיה קוונטית ויישומן 3 מערכת שעות
127418 כימיה של מוליכים למחצה 2
127421 שיטות נסיוניות מתקדמות בפיסיקה כימית 3
127423 תורת פיזור קוונטית ושימושיה בכימי 3
127424 שיטות וישומים מתקדמים בתהודה מגנטית גרעינית 3
127425 מאה גישות לפתרון משוואת שרדינגר 3 ב
127427 מצב מוצק לכימאים (מורחב) 3.5 א מערכת שעות
127428 מצב מוצק לכימאים (מצומצם) 2.5
127432 שיטות נסיוניות בפולסי לייזר קצרים 2
127433 שיטות נסיוניות במדעי השטח 2
127434 דינמיקה דיפוזיה וחיכוך על פני שטח 3
127435 תופעות הרזוננס בטבע 3
127436 תרמודינמיקה של מערכות קטנות 2 ב
127437 פוטוקטליזה 2 ב מערכת שעות
127438 סימטריה ושימושיה בכימיה 4 ב
127441 פוטוכימיה ביולוגית 2.5
127442 כימיה ופיסיקה במערכות קטנות 3
127443 אלקטרוניקה מולקולרית 3
127444 חומרים ביולוגיים וביואלקטרוניקה 3 א
127445 אלקטרוכימיה בסיסית ויישומיה 2.5
127446 מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית 3.5 א
127447 יישומי טכנולוגיה קוונטית מולקולרית 2 ב
127448 מעבדה לקוונטים בכימיה 2
127449 מעבדה בכימיה קוונטית חישובית 2
127450 ביופוטוכימיה ותופעות קוונטיות 2 ב
127451 כימיה פיסיקלית של חומרים קוונטים 3 ב
127452 שליטה ומדידה קוונטית בכימיה פיסיקלית 3 ב
127453 אלקטרוכימיה: עקרונות ויישומים 3 ב
127454 סימולציה נומרית בפיסיקה כימית 3 ב
127455 אורביטלים מולקולריים בכימיה אורגנית 3.5 ב
127456 תכנון מולקולרי של חומרים ביולוגיים 2.5 א
127457 טבעע מחשמל והתקנים ביואלקטרוניים 2.5 א
127458 מבוא לחישנים כימיים 1 א
127459 ספקטרוסקופיה של פאזה מעובה 2 ב
127460 מעבדה בחישוב קוונטי בכימיה ופיסיקה 2 ב מערכת שעות
127500 יסודות הסימטריה המולקולרית 2.5
127710 אורביטלים מולקולריים בכימיה אורגנית 2
127712 פוטוכימיה אורגנית 2
127718 כימיה ביו-אורגנית של אנזימים 2
127724 מבוא לכימיה של פולימרים 2
127725 כימיה סופראמולקולרית 2
127727 כימיה אורגנומתכתית בסינתזה אורגנית 2 ב
127728 יסודות הקבוצה הראשית בכימיה אורגנית סינתטית 2
127729 סינתזה סטראוסלקטיבית 2
127730 קביעת מבנה בשיטות פיסיקליות 2.5 א
127731 כימיה וביוכימיה של פחמימות 2.5 א
127734 כימיה של חומרים פעילים ביולוגית 2
127735 נושאים נבחרים בקטליזה הומוגנית 2 א
127737 סינתזה טוטאלית של חומרי טבע 3
127738 כימיה אורגנית 3 מורחב 3.5
127740 פולימרים: מסינתזה לארכיטקטורות 2
127741 כימיה של פפטידים וחלבונים 2 א מערכת שעות
127742 כימיה מדיצינלית של אנטיביוטיקות 2
127744 כימיה מעבר לכיתת הלימוד 2 א
128001 נושאים מתקדמים בכימיה 1 1 א+ב
128002 נושאים מתקדמים בכימיה 2 1 א+ב
128003 נושאים מתקדמים בכימיה 3 1 א+ב
128004 נושאים מתקדמים בכימיה 4 1 א+ב
128005 נושאים מתקדמים בכימיה תיאורטית 1 2
128006 נושאים מתקדמים בכימיה פיסיקלית 1 2
128007 שיטות מחקר מתקדמות 1 2.5 א+ב
128008 שיטות מחקר מתקדמות 2 2.5 א+ב
128201 נושאים מתקדמים בכימיה אנליטית 1 2
128413 סמינר בכימיה פיסיקלית ואנליטית 2 ב
128429 שיטות נסיוניות מתקדמות בתהודה מגנטית 2
128713 סמינר בכימיה אורגנית ואי-אורגנית 2 א+ב
128716 נושאים נבחרים בביולוגיה מבנית 2
128717 נושאים מתקדמים בכימיה אורגנית 1 2
128718 אנליזה רטרו-סינתטית מתקדמת 2
128719 הכימיה בפיתוח תרופות 2 א