עריכת החיבור

הנחיות

להלן הנהלים וההנחיות לכתיבה חיבור ולעריכתו.
יש לשים לב שההנחיות מתעדכנות ובשל שינויים אפשריים בהנחיות, אין להשתמש בהעתקים עבודות וקובציהם המצויים בספרייה כדוגמאות לצורה, עריכה וסגנון.

ציטוט או העתקה מיצירה של אחר

 1. ככלל, ציטוט או העתקה מיצירה של אחר, אלא אם הוא שולי ולא מהותי, מותר רק לאחר קבלת רשותו של בעל זכויות היוצרים ביצירה המצוטטת.
  בד"כ בעלי זכויות היוצרים הן חברות הוצאה לאור של הספרים וכתבי העת, ואין צורך לפנות למחברי היצירות.
 2. במידה שמבקשים לצטט ו/או להעתיק ו/או להביא מובאות בשינויי נוסח ו/או להביא סיכום של חלקים מיצירות אחרות מבלי לקבל אישור מוקדם בכתב מאת המחבר ובעל זכויות היוצרים ביצירה המקורית, יש להיעזר בהנחיות המעשיות כדלקמן:
  1. מומלץ להתייחס לכל העתקה כהעתקה מהותית מתוך היצירה המקורית ולהשתמש בה רק לצורך ציטוט הכרחי. במקרים בהם ברור שההעתקה שולית ולא מהותית אין צורך באישור.
  2. על ההעתקה להיעשות באופן ממוקד שידגיש את מטרתה המותרת, דהיינו – סקירה, מחקר או ביקורת או לחילופין לימוד עצמי של הכותב. ציטוט משווה ושימוש במספר מקורות שונים, הוספת דיון, פרשנות, ביקורת, הבהרה, או התייחסות מקורית אחרת, כל אלה עשויים להעיד כי ההעתקה מותרת.
  3. אם ההעתקה אינה מילולית (סיכום דברים, תרגום משפה אחרת וכד'). יש להקפיד לשמור את כוונתו המקורית של היוצר.
  4. בכל מקרה יש לציין את שם המחבר ומראה מקום של הציטוט.
  5. זכות היוצרים פגה 70 שנה לאחר מות אחרון המחברים, ואז אין יותר זכות לאיש לאסור שימוש ביצירות.

פרטים נוספים נמצאים באתר הספריה הראשית תחת "זכויות יוצרים ושימוש הוגן".

  • אפשר להשתמש בגופן (פונט) לפי בחירה ואפשר לבחור בכל רווח בין שורות ובלבד שהעבודה תהיה נוחה לקריאה.

החיבור יהיה ערוך באופן הבא:

כריכה (שכפול ומספור)

   • השכפול יבוצע על גבי נייר משובח מסוג A4.
   • רצוי להדפיס את העבודה משני צידי הדף.
   • הדפסה או שכפול לקויים המקשים על הקריאה עלולים להביא לפסילת החיבור.
   • כריכה רכה בצבע כחול, עליה יופיעו כותרת העבודה ושם הסטודנט בלבד.
   • בצידה הימני של העבודה – השם בעברית, ובצידה השמאלי – באנגלית.
   • אין להוסיף שקפים לכריכה.
   • יש להשאיר שוליים מספיקים לכריכה (כ- 3 ס"מ).
   • בעת הכריכה יש להשתמש בסרט הדבקה שחור בלבד. לא תתקבלנה עבודות שאינן כרוכות או כרוכות באופן שונה (כגון ספירלה).

הבוחנים אינם חייבים להחזיר את העותק שבידיהם למשתלם.

מספור העמודים

העמוד הראשון של התקציר יסומן במספר 1. מספור העמודים יימשך באופן שוטף עד סוף החיבור, להוציא הפרק באנגלית. בפרק זה יש למספר את העמוד הראשון של התקציר, בספרות רומיות.

לכותבים חיבור באנגלית:
העמוד הראשון של התקציר באנגלית יסומן במספר 1. מספור העמודים יימשך באופן שוטף עד סוף החיבור, להוציא הפרק בעברית. בפרק זה יש למספר את העמוד הראשון של התקציר, בספרות רומיות.

דף שער

דוגמא דף שער בעברית 

דוגמא דף שער באנגלית

שם החיבור ייכתב לפי כללי הכתיב העברי המלא.
דף השער יהיה עמוד ללא מספר.

לנוחיותכם להלן תעתיק שמות החודשים העבריים באנגלית:
Tishre, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, (aleph, bet), Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul

הנחיה

בעמוד השני של החיבור בחלק שבעברית ייכתב:
"המחקר / פרויקט / עבודת הגמר נעשה / נעשתה בפקולטה / מחלקה ל … או במסגרת התכנית הבין – יחידתית ל … בהנחיית … "

בעמוד השני של החיבור בחלק שבאנגלית ייכתב:
" …The Research Thesis or Project Thesis or Final Paper Was Done in the Faculty / Department of … or In the Interdepartmental Program of … Under The Supervision of "

הצהרת אתיקה

בעמוד השני של החיבור בחלק שבעברית ייכתב:

מחבר/ת חיבור זה מצהיר/ה כי המחקר, כולל איסוף הנתונים, עיבודם והצגתם, התייחסות והשוואה למחקרים קודמים וכו', נעשה כולו בצורה ישרה, כמצופה ממחקר מדעי המבוצע לפי אמות המידה האתיות של העולם האקדמי. כמו כן, הדיווח על המחקר ותוצאותיו בחיבור זה נעשה בצורה ישרה ומלאה, לפי אותן אמות מידה.

בעמוד השני של החיבור בחלק באנגלית ייכתב:

The author of this thesis states that the research, including the collection, processing and presentation of data, addressing and comparing to previous research, etc., was done entirely in an honest way, as expected from scientific research that is conducted according to the ethical standards of the academic world. Also, reporting the research and its results in this thesis was done in an honest and complete manner, according to the same standards.

תודות

בעותקים המוגשים לבית הספר לפני בחינת הגמר, ומיועדים לחברי ועדת הבוחנים (כולל המנחה) אין להוסיף כל תודות אישיות מלבד אלה המצוינות למעלה. בקובץ הסופי המוגש לספריות לאחר בחינת הגמר, ניתן להוסיף את הבעות התודה.

תמיכה כספית

אם בעת ההשתלמות ניתנו מלגות באמצעות ביה"ס, יש לציין את מקור/ות התמיכה הכספית.
בעברית: "אני מודה ל … על התמיכה הכספית הנדיבה בהשתלמותי".
ובאנגלית: "The Generous Financial Help Of……… Is Gratefully Acknowledged"
אם אין שם ספציפי של תורם, יש להודות לטכניון.

רשימת פרסומים

יש לכלול רשימה של פרסומים בכתבי עת והצגות בכנסים של העבודה. הרשימה תכתב בהתאם לכללי הציטוט (כולל הכותר ושמות השותפים) בצירוף הסטטוס של המאמר (פורסם, התקבל לפרסום, תחת בדיקה, בהכנה ועוד). במקרה של שיתוף פעולה בין חוקרים הסטודנט יפרט את תרומתו. הרשימה תופיע בעמוד בו מצוין המידע לגבי ההנחיה והתמיכה הכספית.

מומלץ לציין עבור כל פרסום לאיזה פרק/ים בחיבור הוא קשור.

מומלץ לצרף את הפרסומים לחיבור כנספח.

תוכן העניינים

בעמוד השלישי יתחיל תוכן העניינים. אם תוכן העניינים יגלוש לעמוד נוסף – העמוד הנוסף יסומן בכותרת – תוכן העניינים (המשך) ללא מספר עמוד. תוכן העניינים יכלול את רשימת הפרקים והנספחים, בציון מספר העמוד שבו מתחיל הפרק או הנספח.

רשימת טבלאות וציורים

מיד לאחר תוכן העניינים תבוא רשימת טבלאות, ציורים וכד'. על רשימת הטבלאות והציורים לכלול את מספר הטבלה, כותרתה ומס' העמוד בו היא מופיעה בגוף החיבור.

נוסחאות ומשוואות

את המשוואות יש למספר באחת משתי הדרכים הנ"ל:

   1. מספור שוטף בכל החיבור
   2. מספור שוטף בכל פרק

ציורים, תמונות, דאגרמות, מפות

ציורים, תמונות, דיאגראמות, מפות וכיו"ב יסומנו במספרים שוטפים ותחת שם משותף.
לדוגמה : "ציור מס'. . . . . " כשלאחריו תיאור מתאים. התיאור ייכתב בעברית ובאנגלית.
מספור הציורים יעשה באותה דרך כמו המשוואות התיאור ייכתב כך שהציור יובן מבלי להיות תלוי בטקסט שבחיבור.

טבלאות

ההטבלאות יסומנו במספרים באותה דרך בה מוספרו המשוואות (מספור שוטף בכל החיבור או מספור שוטף בכל פרק). לכל טבלה מספר וכותרת בעברית ובאנגלית. אם טבלה גולשת לעמוד נוסף, יש לחזור על המספר והכותרת בתוספת המילה "המשך". בחיבור הכתוב בשפה העברית – כותרות הטבלאות, הציורים וכיו"ב (בגוף החיבור) תהיינה בעברית ובאנגלית. בחיבור הכתוב בשפה האנגלית, ניתן לכתוב את הכותרת בגוף החיבור באנגלית בלבד.

תקציר

אחרי תוכן העניינים ורשימת הטבלאות והציורים יבוא תקציר בשפת החיבור, בהיקף של 500-200 מילים. התקציר יעמוד בפני עצמו ויהיה מובן לקורא שאינו בעל ידע בתחום. התקציר ייכתב במשפטים מקושרים שלמים, בדרך-כלל אין לציין בו מקורות ספרותיים וציטוטים. אין להתייחס למספר של פרק, סעיף, נוסחה, ציור או טבלה שבגוף החיבור, ואין להשתמש בקיצורים, סמלים ומונחים לא מקובלים, אלא אם יש בתקציר די מקום לזיהויים.

רשימת סמלים וקיצורים

אחרי התקציר תבוא רשימת הסמלים והקיצורים המופיעים בחיבור, עם הסבר תמציתי למשמעות כל אחד מהם. בנוסף יוגדר כל סימן בגוף החיבור סמוך לאזכורו הראשון.

סמלי יחידות מדידה או פעולות מתמטיות ייכתבו בהתאם לתקן הבינלאומי וסמלי יחידות מדידה בעברית ייכתבו בהתאם לתקן הישראלי.

מבוא

גוף העבודה (יורכב ממספר פרקים)

יש להתייחס לנושאים הבאים:

   1. סקר ביקורתי של שיטות או ידע קיימים בעת כתיבת החיבור (סקר ספרות).
   2. הסבר מפורט של מטרת המחקר.
   3. תיאור שיטות המחקר (מתודולוגיה).
   4. תיאור המחקר ותוצאותיו.
   5. דיון במחקר והסקת מסקנות או הערות מסכמות כפרק נפרד בחיבור.

רשימת מקורות

רשימת המקורות תהיה לפי סדר א"ב של שמות המחברים, או לפי סדר אזכור המחברים בגוף החיבור. צורת הציטוט תהיה כמקובל במאמרים מדעיים.

שפת החיבור

לכותבי חיבור בשפה העברית

הכותרות בטבלאות, בציורים וכיו"ב תהיינה בעברית ובאנגלית.

בסוף החיבור יש להוסיף פרק בשפה האנגלית  עפ"י הסדר הנ"ל בצידה האנגלי של העבודה: כריכה, דף שער, דף תודות, תוכן עניינים, רשימת טבלאות ואיורים ותקציר מורחב באנגלית. התקציר בפרק זה יהיה מורחב ויכלול לפחות חמש מאות מלים אך לא יותר מאלפיים.
מטרת התקציר הנה לסכם את העבודה בצורה שקורא שאינו בקיא בשפת החיבור יוכל להבין את הרקע לעבודה, מטרותיה, שיטת המחקר ועיקר התוצאות והמסקנות. בפרק זה יש למספר מהעמוד הראשון של התקציר, בספרות רומיות.

לכותבי חיבור בשפה האנגלית

בחיבור הכתוב בשפה האנגלית, תהיינה הכותרות בגוף החיבור באנגלית בלבד. כמו כן יכלול החיבור פרק בעברית שיכלול את הסעיפים הבאים מתורגמים לעברית, על פי הסדר הנ"ל, בצדה העברי של העבודה:

   1. כריכה
   2. דף שער
   3. מידע על הנחיה, הצהרת אתיקה, תודות ותמיכה כספית
   4. תקציר בעברית בהיקף 2000-500 מילים

בחיבור הכתוב בשפה האנגלית אין צורך בתוכן עניינים, רשימת טבלאות/איורים/גרפים – מתורגמים לעברית.
התקציר באנגלית יהיה בהיקף של 500-200 מילים.

*במקרים חריגים כשאין ביכולת הסטודנט/ית לכתוב תקציר בשפה העברית, י/תוכל הסטודנט/ית להצהיר על כך ולבקש פטור מכתיבת התקציר. לבקשה זו יש לצרף את אישור המנחה.

*סטודנטים בינלאומיים (שמספר הסטודנט שלהם בטכניון מתחיל ב- "8" או ב- "9") פטורים מסעיפים 3 ו-4 בפרק בעברית לעיל.