מידע למנחה

מנחה אחראי הוא זה אשר מלווה ומדריך את הסטודנט במהלך השתלמותו, ומהווה את החוליה המקשרת בינו לבין הוועדה היחידתית ובית הספר, במכלול הנושאים הקשורים להשתלמות. בהנחייתו הישירה מבצע הסטודנט את המחקר ועליו מוטלת האחריות לדאוג לביצוע המחקר ולאספקת האמצעים לביצועו.
כל מידע שהמנחה מעביר לסטודנט יעלה בקנה אחד עם תקנות ביה"ס ונהליו.
בכל מקרה של סתירה במידע, יהיו בתוקף תקנות ביה"ס ונהליו, כפי שהם מפורסמים באתר זה.

על המנחה להתייחס לכל בקשת סטודנט ולהעביר את המלצתו לוועדה היחידתית לאחר שבדק את מצבו האקדמי בגיליון הציונים.

המנחה האחראי מפקח על מכלול לימודיו של הסטודנט כמפורט להלן: