לימודי המשך

מסגרת לימודי המשך מאפשרת לבעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה ללמוד מקצועות של לימודים מתקדמים מבלי שיתקבלו כסטודנטים בבית הספר לתארים מתקדמים. במקרים מיוחדים ניתן לאשר לימודים אלה למי שעדיין אין בידו אישור גמר.

הלומדים משתתפים בלימודי המקצוע על כל חובותיו, יחד עם הסטודנטים של בית הספר לתארים מתקדמים, נבחנים אתם ומקבלים ציון.

משתתפים אשר לאחר מכן יתקבלו כסטודנטים בבית הספר לתארים מתקדמים, יוכלו לבקש מיחידתם האקדמית להכיר במקצועות שלמדו במסגרת לימודי המשך ברמה נאותה (ציון 75 לפחות) כחלק מהדרישות הלימודיות לתואר. היחידה תוכל להמליץ על הכרה במקצועות אלה, כולם או חלקם, עם או ללא זיכוי בנקודות. את הבקשה להכרה במקצועות אלה יש לצרף למסמכי ההרשמה בית הספר לתארים מתקדמים, כולל אישור/תדפיס מלימודי המשך. מקצועות שיוכרו על ידי בית הספר עם זיכוי בנקודות, יופיעו בתדפיס הציונים וייכללו בחישוב הממוצע. מקצועות שיוכרו ללא זיכוי בנקודות יצוינו בתדפיס כמקצועות האסורים בלמידה חוזרת ולא יחושבו בממוצע.

סטודנט המבקש הכרה במקצועות אשר למד בעבר, מתבקש לעיין היטב בהשלכות סעיף 25.03 בתקנות – "חוק ההתיישנות".

הרישום למקצועות והתשלום עבורם יבוצעו ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של הטכניון. לטופס הרישום יש לצרף אישור גמר רשמי של תואר ראשון לפחות.

לרישום למקצוע נדרש אישור ממורה המקצוע.