השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל

בית הספר לתארים מתקדמים רואה חשיבות מיוחדת בחשיפת תלמידיו ללימודים ולהשתלמויות בחו"ל, לתקופות זמן קצובות במהלך לימודיהם לתואר. מסגרות השתלמות אלו הן למשך שבועות, חודשים ואף לשנה שלמה.
קיימות קרנות שונות המציעות תמיכה בהשתלמויות אלו. מידע על הקרנות הפונות אל בית הספר לתארים מתקדמים, יפורסם בדוא"ל למשתלמים. המעוניינים יפנו ישירות לקרנות בהתאם לפרטי ההתקשרות של כל קרן.

נוהל יציאה להשתלמות בחו"ל

הנוהל מתייחס למשתלמים בנתיב מחקרי בלבד.
לתואר מגיסטר –  לסטודנט עם נושא מחקר מאושר.
לתואר דוקטור –  לסטודנט שעמד בבחינת המועמדות.

קיימות שלוש אפשרויות:

  • סטודנט  המבקש להשתלם במשך סמסטר או שניים באוניברסיטה מוכרת בחו"ל, עמה אין לטכניון הסכם חילופי סטודנטים, יכול לבקש חופשה לסמסטר או שניים.
  • סטודנט המבקש להשתלם במשך סמסטר או שניים באוניברסיטה בחו"ל, עמה יש לטכניון הסכם חילופי סטודנטים , יפנה בקשה לדיקן בית הספר בצירוף המלצת המנחה והוועדה היחידתית לתארים מתקדמים. לאחר קבלת אישור מדיקן בית הספר לבקשה, יפנה הסטודנט למרכז הבינלאומי להמשך התהליך. סטודנט שאושרה בקשתו ימשיך לשלם שכר לימוד בטכניון, ויהיה פטור מתשלום שכר לימוד במוסד המארח.
    הערה: לפני התחלת התהליך, רצוי לברר במרכז הבינלאומי אם יש מקום באוניברסיטה המבוקשת.
  • סטודנט אשר ביוזמת המנחה שלו מעוניין לקדם את מחקרו במעבדה אוניברסיטאית בחו"ל ולא יצא לחופשה, יגיש בקשה לדיקן בית הספר בהמלצת המנחה והוועדה היחידתית לתארים מתקדמים.
    • הסטודנט יחויב לשלם לטכניון שליש שכר לימוד עבור הסמסטר בו הוא שוהה בחו”ל. הטכניון לא יכסה את שכר הלימוד באוניברסיטה בחו”ל.
    • סטודנט מלגאי נדרש לקבל אישור להיעדרות מהטכניון. מלגאי יוכל להמשיך לקבל מלגה מבית הספר לתארים מתקדמים בכפוף להמלצת היחידה האקדמית ולאישור דיקן בית הספר לתארים מתקדמים. במקרה זה, יהיה הסטודנט פטור מתשלום שכר לימוד לטכניון בהתאם למספר מנות המלגה שיקבל. לבקשה להיעדרות מהטכניון ולהמשך הענקת המלגה ראה: היעדרות מלגאים מהטכניון.

לימוד מקצועות בחו"ל

סטודנט  יוכל לבקש אישור ללמוד מקצועות  בחו"ל. המקצועות יוכרו כחלק מהדרישות לתואר רק אם הסטודנט יקבל אישור מראש מבית הספר לתארים מתקדמים.
את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס בקשה ללימוד מקצוע באוניברסיטה אחרת.
ההכרה במקצועות שילמדו בחו"ל תינתן לאחר הצגת אישור רשמי מהאוניברסיטה בחו"ל, בתנאי שהציון יהיה 75 ומעלה והיקף ניקוד המקצועות אינו עולה על 25% מנקודות הדרישה לתואר.

דוקטורט דו-מוסדי

לימודים לתואר דוקטור דו-מוסדי של הטכניון עם אוניברסיטאות אחרות

כדי לעודד שיתוף פעולה וחשיפה הדדית של סטודנטים וחוקרים בטכניון וסטודנטים וחוקרים באוניברסיטאות בחו"ל, יפעיל הטכניון תכניות עם אוניברסיטאות איתן יש הסכמים, להענקת תואר דוקטור דו-מוסדי לסטודנטים המשתלמים לתואר כזה. למידע נוסף ראה: דוקטורט דו-מוסדי.

כנסים בחו"ל

הטכניון רואה חשיבות רבה בהשתתפות תלמידי המחקר בכנסים מדעיים בחו"ל. בכדי לעודד פעילות זאת בית הספר תומך במימון הנסיעות לחו"ל באמצעות מענקי נסיעה, הניתנים בשלב זה למלגאים בלבד. מטרת מענק הנסיעה היא לאפשר למלגאי ביה"ס המצטיינים להשתתף באופן פעיל(הצגת מאמר או פוסטר) בכנסים מדעיים בין לאומיים.
מענק הנסיעה ניתן על סמך הצטיינות המלגאי המתבטאת בפרסומים מדעיים, ציוני הקורסים ומכתבי המלצה. למידע נוסף ראה: מענקי נסיעה למלגאים המציגים בכנסים בחו"ל.