בחינת מועמדות לד"ר

מינוי ועדת בוחנים

לפני הגשת התיאור התמציתי לבית הספר יש להגיש לאישור דיקן בית הספר הצעה לוועדת בוחנים המורכבת מחמישה חברים לפחות, כלהלן:

 • המנחה
 • המנחה השותף, אם מונה
 • ארבעה בוחנים נוספים לפחות מבין הסגל הבכיר בדרגת פרופסור משנה ומעלה, או דרגה שקולה בסגל המחקרי, או מומחים אחרים בשטח המחקר בעלי רמה נאותה. ייתכן שהמנחה יתבקש להציג מסמך קורות חיים מעודכן של הבוחן המוצע.
  • לפחות אחד מהם יהיה בדרגת המנחה או בכיר ממנו.
  • לפחות אחד מהבוחנים (בוחן חוץ) לא יהיה שייך לאותה יחידה.
 • יושב-ראש הוועדה ימונה מקרב חברי ועדת הבוחנים על ידי יו"ר הוועדה לתארים מתקדמים.

ההצעה לוועדת הבוחנים תוגש באמצעות טופס להצעת בוחנים לבחינת המועמדות.
אישור הוועדה על ידי דיקן בית הספר יישלח בצירוף טופס למילוי דו"ח הבחינה. הפקולטה תשלח מינויים לבוחנים ותדאג לתיאום מועד הבחינה והזמנת הבוחנים.

התיאור התמציתי (פרה-דוקטורט)

התיאור התמציתי של הצעת המחקר ישמש כבסיס לבחינת המועמדות ויוגש לוועדה באמצעות המנחה, תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות (תוך 18 חודשים לסטודנט במסלול המיוחד).
אם התיאור התמציתי לא יוגש במועד, ללא אישור מראש, ייחשב כאילו נכשל הסטודנט בבחינת המועמדות.

הנחיות בית הספר להגשת התיאור התמציתי

 • שם הנושא יופיע בעברית ובאנגלית
 • היקף ההצעה היא כ-25 עמודים
 • תוכן ההצעה
  • סקירה של רקע המחקר (לרבות סקר ספרותי)
  • מטרות המחקר