זכויות ידע ופרסום

  • זכויות על הידע שפותח במסגרת המחקר יהיו של הטכניון, אלא אם סוכם מראש אחרת, בתיאום בין בית הספר, המנחה והמונחה. כול פרסום הנובע ממחקר/פרויקט/עבודת גמר טעון הסכמת המנחה והמשתלם (תקנות 29.12, ו- 37.12).
  • פרטים נוספים בנושא תקנות קניין רוחני ניתן לקבל ביחידה העסקית, טל. 8294851.