שלבי סיום

כללי

סטודנט עובר לסטטוס "מסיימים" כאשר ועדת לימודי תארים מתקדמים בפקולטה, מציעה לבית הספר ללימודים מתקדמים, הצעת ועדת בוחנים לבחינת גמר לתואר מגיסטר/דוקטור. ההצעה עוברת לאישור דיקן בית הספר לתארים מתקדמים. לאחר אישורה מוציא בית הספר לתארים מתקדמים מינויים לבוחנים.

הצעת ועדת הבוחנים והגשת החיבור

הנחיות להרכבת ועדת הבוחנים

תפקיד המנחה

לבקש את אישורם של הבוחנים ולהעביר את הרכב הצעת בוחנים לאישור הוועדה היחידתית.
רק לאחר מתן ההרצאה הסמינריונית ולאחר שהצעת הבוחנים אושרה, הסטודנט מגיש את חיבורו למדור מסיימים לפי ההנחיות להגשת החיבור.
כל סטודנט (בין אם המלגאי ובין אם לאו) מחוייב בתשלום שכר לימוד עד ליום הגשת החיבור. במקרה של עיכוב בהגשת החיבור, הסטודנט מחוייב בתשלום שכר לימוד ללא קשר לסיבת העיכוב.

לחתום על אישור הגשת התיזה ועל פרסום ההרצאה הסמינריונית. במקרה ששם המחקר שונה (ממה שמופיע בתדפיס) המנחה יחתום גם על טופס שינוי שם המחקר.

בחינת הגמר

החיבור נשלח אל הבוחנים. בתואר מגיסטר – הבוחנים מתבקשים להחזיר את חוות הדעת תוך חודש ממועד קבלת החיבור ובתואר דוקטור תוך חודשיים.
בית הספר שולח באופן אוטומטי תזכורות  לבוחנים המתמהמהים לפי המועדים הנקובים בתקנות.
ציון בחינת הגמר הוא סופי והוא מתחשב בתיקונים שיבוצעו לאחר הבחינה.

תפקיד המנחה

לוודא שכל חוות הדעת הגיעו ושדיקן בית הספר לתארים מתקדמים אישר את קיום הבחינה.
בסוף הבחינה המנחה יוודא שדוחות הבחינה מולאו ונחתמו כנדרש והוא יעביר את העתקי דוח הבחינה למזכירות תארים מתקדמים בפקולטה

לאחר בחינת הגמר

הסטודנט מקבל מכתב המסכם את הדרישות לאחר הבחינה.

תפקיד המנחה

שניים מהאישורים הנדרשים הם אישור המנחה על רשימת התיקונים ואישור הגרסה המתוקנת. לפי הנחיות ועדת התארים מדובר בשתי הצהרות נפרדות (אישור הגרסה הסופית לא יוכל לשמש כאישור המנחה על רשימת התיקונים שהוכנסו בעבודה).
בנוסף המנחה צריך לאשר את התקציר הפירסומי ולחתום על טופס ההפקדה לספריה.