לא הייתי בטקס הענקת התעודות. איך אקבל את התעודה?

ניתן לקבל את התעודה במזכירות ביה"ס (בנין צ'רצ'יל חדר 208) החל ממספר ימים לאחר הטקס.
כמו כן, ניתן לבקש לשלוח את התעודה בדואר רשום. לשם כך יש לשלוח בקשה בכתב לכתובת: בית הספר לתארים מתקדמים, קרית הטכניון, חיפה 32000.
יש לצרף לבקשה המחאה ע"ס 20 ₪ לפקודת הטכניון.