מקצועות עודפים בתואר

סטודנט שצבר נקודות עודפות במהלך השתלמותו יוכל לבקש להוציאן מחוץ לתואר בשלבי סיום השתלמותו בתנאים הבאים:

  • המקצוע הושלם בציון של 65 לפחות.
  • המקצוע אינו מקצוע חובה או מקצוע דרישה (על פי דרישות הקבלה או דרישת הפקולטה) ואי הכללתו בגיליון הציונים לא תפגע בתוכנית הלימודים או בדרישות המחקר של הסטודנט.
  • יש למלא טופס בקשה להוצאת מקצועות עודפים.
  • לאחר אישור הבקשה לא ישתקלל הציון בממוצע הציונים המצטבר.