דוקטורט דו-מוסדי

לימודים לתואר דוקטור דו-מוסדי של הטכניון עם אוניברסיטאות אחרות

1.

מטרה

כדי לעודד שיתוף פעולה וחשיפה הדדית של סטודנטים וחוקרים בטכניון וסטודנטים וחוקרים באוניברסיטאות בארץ ובחו”ל יפעיל הטכניון ביחד עם אוניברסיטאות אלה תוכניות להענקת תואר דוקטור דו-מוסדי לסטודנטים המשתלמים לתואר כזה (להלן – “הסטודנט”).
נוהל זה קובע את העקרונות והקווים המנחים ההדדיים שעל בסיסם יתקשר הטכניון עם אוניברסיטאות אחרות (המורשות להעניק תואר דוקטור באותו תחום) בהסכם להענקת תואר דוקטור דו-מוסדי (להלן – “הסכם להענקת תואר דוקטור דו-מוסדי”).

2.

אחריות

דיקן ביה”ס לתארים מתקדמים של הטכניון יהיה אחראי לניהול התכניות, התאמת התכניות לקווים המנחים שלהלן ולכללים הנהוגים באוניברסיטאות האחרות וקבלת סטודנטים.

3.

קבלה

3.1
לגבי סטודנטים הלומדים בטכניון יהיה הטכניון “אוניברסיטת האם” והאוניברסיטה האחרת תהיה “האוניברסיטה המארחת”. לגבי סטודנטים הלומדים באוניברסיטה האחרת תהיה היא “אוניברסיטת האם” והטכניון יהיה “האוניברסיטה המארחת”.
3.2
על הסטודנט להתקבל ללימודים לתואר דוקטור בשני המוסדות לפי הקריטריונים המקובלים בכל מוסד.
3.3
אישור ההשתלמות של הסטודנט לתואר דוקטור דו-מוסדי ייחתם בשני המוסדות בשנה הראשונה ללימודיו לתואר דוקטור.

4.

מנחים

לסטודנט ימונו לפחות שני מנחים, לפחות אחד מכל מוסד.

5.

דרישות לימודיות

5.1
תוכנית הלימודים והמחקר של כל סטודנט מותנים באישור מראש של שני המוסדות.
5.2
הסטודנט יבצע מחקר אחד בהנחיה משותפת של המנחים.
5.3
על הסטודנט למלא אחר כל הדרישות לקבלת התואר דוקטור בכל אחד משני המוסדות.
5.4
כחלק מהדרישות הלימודיות לקבלת תואר דוקטור דו-מוסדי ילמד הסטודנט במהלך ההשתלמות לפחות מקצוע לימודים מתקדמים אחד בכל מוסד מתוך כלל המקצועות שעליו ללמוד.
5.5
תהיה הכרה הדדית של שני המוסדות במקצועות המתקדמים שילמד הסטודנט.
5.6
מומלץ כי הסטודנט ילמד את שפת “האוניברסיטה המארחת”.

6.

משך ההשתלמות

6.1
משך ההשתלמות יהיה בין שלוש לחמש שנים.
במקרים מיוחדים, בהמלצת המנחים יוכלו דיקן בית הספר לתארים מתקדמים של הטכניון והגורם המתאים באוניברסיטה האחרת לקצר או להאריך את משך ההשתלמות.
6.2
על הסטודנט לשהות ולהשתלם לפחות שנה אחת בכל אחד מהמוסדות.

7.

בחינת מועמדות; בחינת גמר

7.1
תיערך בחינת מועמדות אחת באחד משני המוסדות על פי החלטת המנחים ובאישור דיקן בית הספר לתארים מתקדמים של הטכניון והגורם המתאים באוניברסיטה האחרת. הבחינה תיערך בשפה האנגלית.
7.2
תיערך בחינת גמר אחת באחד משני המוסדות על פי החלטת המנחים ובאישור דיקן בית הספר לתארים מתקדמים של הטכניון והגורם המתאים באוניברסיטה האחרת. הבחינה תיערך בשפה האנגלית.

8.

תיאור תמציתי של הצעת המחקר והחיבור

8.1
התיאור התמציתי של הצעת המחקר, החיבור על המחקר ומסמכים אחרים שיידרשו במהלך הלימודים ייכתבו בשפה האנגלית.
8.2
החיבור הסופי יוגש במקביל לסנט הטכניון ולגוף המתאים באוניברסיטה האחרת.

9.

הענקת התואר

סטודנט שהשלים את כל הדרישות הלימודיות לקבלת תואר דוקטור בשני המוסדות ועמד בכל התחייבויותיו כלפי שני המוסדות יקבל, בהתאם להסכם להענקת תואר דוקטור דו-מוסדי, תואר דוקטור מכל אחד מהמוסדות. בתעודה יצוין כי המחקר והחיבור נערכו בשני המוסדות. לחלופין, יקבל הסטודנט תואר דוקטור “מאוניברסיטת האם” ומסמך מלווה מ”האוניברסיטה המארחת”, ו/או תעודה משותפת של שתי האוניברסיטאות, הכול בהתאם להסכם להענקת תואר דוקטור דו-מוסדי.

10.

קניין רוחני

זכויות על הידע שפותח במסגרת המחקר יהיו של אוניברסיטת האם ושל האוניברסיטה המארחת, שווה בשווה, אלא אם סוכם מראש אחרת בתיאום בין אוניברסיטת האם והאוניברסיטה המארחת, המנחים והסטודנט. פרסום תוצאות המחקר טעון הסכמת המנחים והסטודנט. יש לאזכר בפרסום את העובדה שהמחקר בוצע במסגרת השתלמות בבית הספר לתארים מתקדמים בטכניון ובאוניברסיטה האחרת.

11.

כללים מנהלתיים

דיקן ביה”ס לתארים מתקדמים יתאים כללים אלה מעת לעת למקובל בטכניון ובאוניברסיטאות האחרות.

11.1
מלגות (הבחירה בין אחת משתי האפשרויות להלן תיעשה לפי הסכם להענקת תואר דוקטור דו-מוסדי):

  1. סטודנט יקבל, לפי זכאותו, מלגות ו/או סיוע מ”אוניברסיטת האם” במשך כל תקופת השתלמותו (כולל שהותו ב”אוניברסיטה המארחת”), לפי המקובל ב”אוניברסיטת האם”. או
  2. סטודנט יקבל, לפי זכאותו, מלגות ו/או סיוע מ”אוניברסיטת האם” במשך זמן שהותו בה, ומלגות ו/או סיוע מ”האוניברסיטה המארחת” בזמן שהותו שם, לפי המקובל בכל מקום לגבי סטודנטים לתואר דוקטור.
11.2
שכר הלימוד ישולם ל”אוניברסיטת האם”. הסטודנט יהיה פטור מתשלום שכר לימוד ל”אוניברסיטה המארחת”.
11.3
הוצאות הנסיעה של הסטודנט ישולמו על ידי הסטודנט ו/או על ידי “אוניברסיטת האם” ו/או ע”י האוניברסיטה המארחת.
11.4
הסטודנט ידאג לכיסוי ביטוח בריאות עבור תקופת שהותו ב”אוניברסיטה המארחת”.

רשימת האוניברסיטאות עמן יש לטכניון הסכם לדוקטורט דו-מוסדי

  • Technische Universitaet Berlin
  • The University of Granada
  • Leibniz Universitaet Hannover (LUH)
  • National Tsing Hua University (NTHU)- Taiwan
  • Sapienza University of Roma
  • Technische Universitaet Darmstadt
  • (Paris Sciences & Letrres (PSL
  • Universite Paris-Saclay