סטודנטים שעדיין לא סיימו לימודיהם בתואר ראשון

סטודנטים העומדים לסיים לימודיהם לתואר ראשון לפני התחלת לימודיהם בבית הספר לתארים מתקדמים רשאים להירשם גם אם טרם סיימו לימודיהם בעת ההרשמה.

סטודנטים שיתקבלו ללימודים, קבלתם ללימודים תותנה בהעברת אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים סופי עד 30.11 למתחילים בסמסטר חורף ועד 30.4 למתחילים בסמסטר אביב.

על הסטודנטים לסיים את כל החובות לתואר הראשון, כלומר: סיום בחינות, הגשת כל העבודות, הגשת פרויקטים (כולל פרויקט גמר) וכו' לפני התחלת הלימודים לתואר שני על מנת לאפשר את הקבלה הסופית. אי הצגת אישור הזכאות וגיליון ציונים סופי במועדים המצויינים לעיל, יגרור הפסקת לימודים, עם חיוב בשכר לימוד בהתאם לנהלים.

אם סטודנטים יודעים שלא יוכלו לעמוד בתנאי זה, יודיעו למדור רישום וקבלה כדי שנדחה את התחלת הלימודים לסמסטר מאוחר יותר.

הזכאים למלגה שעדיין לא סיימו לימודיהם יקבלו את המלגה רטרואקטיבית רק לאחר העברת אישור זכאות לתואר ותדפיס ציונים סופי למדור רישום וקבלה עד למועד שנקבע במכתב הקבלה.

בוגרי הטכניון אינם נדרשים את מסמכי הזכאות (אבל צריכים לעמוד במועדים הנקובים). על מנת לזרז את התהליך ניתן לבקש אישור זכאות ידני ממשרדי הסמכה בבניין אולמן ולהעבירם אלינו בדוא"ל.

במקרים מיוחדים יש להפנות מכתב מנומק למדור רישום וקבלה.