חזרה על קורסים לצורך שיפור ציון

  1. חזרה על קורס מבחירה (כלומר על קורס שבו קיבל הסטודנט ציון עובר, ושלא על מנת לעמוד בתנאי למעבר ל"מן המניין") תותר לסטודנט לתואר מתקדם פעם אחת בלבד, עבור קורס אחד בלבד במהלך התואר, ובתנאי שההחזרה תהיה במהלך שני הסמסטרים העוקבים לסמסטר שבו נרשם הסטודנט לקורס בפעם הראשונה.
  2. אי פתיחה של קורס בשני הסמסטרים העוקבים כנ"ל לא תהיה עילה להארכת הזמן המותר לצורך חזרה על קורס, וגם לא תהיה עילה למתן בחינה נוספת ע"י המרצה, מעבר לבחינות להן הסטודנט זכאי במילא. בקשה לחזרה על קורס לצורך שיפור ציון לא תהווה עילה לחריגה בתאריך הגשת החיבור / סיום התואר.
  3. הלימוד החוזר של קורס, יהיה בכפוף לתקנות 26.01-26.05, ובפרט, אם לא השלים הסטודנט את חובותיו בעת לימוד חוזר של קורס ע"פ סעיף 26.02, יינתן לו הציון "לא-השתתף" שדינו כציון 0, במקום הציון הקודם. הציון האחרון יהיה הציון הקובע.
  4. הכלל הנ"ל תקף לכל סוגי התארים: מגיסטר במסלול מחקרי ובמסלול ללא תיזה, ודוקטור בכל המסלולים.
  5. כמו לגבי כל קורס שמשתלם בוחר לקחת, קורס שנלקח פעם שניה חייב לקבל את אישור המנחה. המנחה רשאי שלא לאשר למונחה שלו לקחת את הקורס פעם נוספת לצורך שיפור הציון.

החלת הנוהל: סמסטר א' תשפא