מלגות שכר לימוד

קיימים מספר סוגים של מלגות שכר לימוד (פטור שכר לימוד) כמפורט להלן:

מלגאים

למקבלי המלגה מוענקת גם מלגת שכר לימוד. שווי מלגת שכר הלימוד הוא יחסי למספר מנות המלגה.

חיילים המשרתים בשירות חובה/למשרתים בשירות לאומי

(המלגה מיועדת רק למשתלמים בקמפוס הטכניון בחיפה)

בית הספר לתארים מתקדמים מעניק מלגת שכר לימוד לחיילים המשרתים בשירות חובה/למשרתים בשירות לאומי העומדים בדרישות האקדמיות לקבלת מלגה. המלגה מיועדת רק למשתלמים בקמפוס הטכניון בחיפה. המלגה ניתנת רק בתקופת שירות החובה/השירות הלאומי. ניתן לקבל את המלגה בין החודשים אוקטובר-יולי. בחודשים אוגוסט-ספטמבר אין חיוב בשכר לימוד.

בקשה למלגת שכר לימוד לחיילים בחובה או בשירות לאומי (לציין "שכר לימוד") ניתן להגיש למזכירות היחידה האקדמית ולצרף אישור מהגורם המתאים: חיילים בשירות חובה –"אישור על שירות סדיר" מאגף כוח אדם בצה"ל; למשרתים בשירות הלאומי – אישור לימודים מהאגודה להתנדבות/טופס 3.
את הבקשה למלגת שכר לימוד לחיילים בשירות חובה/למשרתים בשירות לאומי יש לחדש בתחילת כל שנה אקדמית.

מועמד שהתקבל למסלול ללא תזה, מחויב בתשלום מקדמת שכר לימוד לשמירת מקום. סטודנט חייל בשירות חובה, הזכאי למלגת (פטור) שכר לימוד, ישלם את המקדמה ויקבל את ההחזר בגינה בתחילת הסמסטר, בהתאם לחודשי מלגת שכר הלימוד שאושרו עבורו, בניכוי ההוצאות הנלוות לסמסטר.

סטודנט שהתקבל ל"לימודים במקביל" בטכניון

סטודנט שהתקבל ללימודי תואר שני במסלול מחקרי וקיבל אישור ללמוד במקביל (סמסטר אחד או שניים) בלימודי הסמכה בטכניון לשם סיום התואר הראשון, זכאי לקבל מלגת שכר לימוד לתקופת הלימודים במקביל. מלגת שכר הלימוד תוענק, באופן אוטומטי, לסטודנט שאינו מקבל מלגה מהיחידה האקדמית ובתנאי שהוא רשום לקורסים בלימודי הסמכה ומחויב בתשלום שכר לימוד בגינם.