סילבוס מקצועות בפקולטה – מתמטיקה שימושית

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
196001 סמינר במתמטיקה שימושית 2 2 א
196004 פתרון נומרי של משואות דיפרנציאליות חלקיות 3
196005 תנודות בלתי לינאריות 3
196006 זרימות אטיות 3
196007 גלים בזורמים 3 ב
196008 תורת היציבות ההידרודינמית 3
196009 פרקים נבחרים באנליזה נומרית 3
196010 תורת הבקרה א' 3
196011 תורת הבקרה ב' 3
196012 שיטות אנליטיות במיש. דיפ. 4 א
196013 אנליזה נומרית 3 א
196101 מבוא למכניקת זורמים 3 א
196105 אופרטורים ליניארים דיפרנציאליים 3
197008 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3 א
197009 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 2 3 ב
197011 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 4 3 א
197010 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3 3 ב
197012 דו"ח סגל מחקר 1
197013 דו"ח סגל מחקר 1
198000 שיטות אסימפטוטיות 4 ב
198001 שיטות אסימפטוטיות 1 3 ב
198002 שיטות אסימפטוטיות 2 3 ב מערכת שעות
198003 שיטות במשואות דיפרנציאליות חלקיות 3
198004 זורמים סובבים מרובדים 3
198005 פרקים מתקדמים בגלי זורמים 3
198007 אנליזת דמיות 3
198006 נושאים נבחרים במכניקת הרצף 1 3
198008 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3 ב מערכת שעות
198010 סוליטונים ופזור הפכי 3
198014 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 5 2 א