תפקידי המנחה

מנחה אחראי

איש הסגל האקדמי בטכניון, המלווה והמדריך את הסטודנט במהלך ההשתלמות. המנחה ידריך את הסטודנט בשיטות מחקר או תכן הנדסי ובאחריותו לדאוג לביצוע המחקר ולאספקת האמצעים לביצועו.
המנחה מהווה את החוליה המקשרת בין הסטודנט לבין הוועדה היחידתית ובית הספר לתארים מתקדמים, במכלול הנושאים הקשורים להשתלמות:

  • התוויית תכנית הלימודים ואישורה
  • עמידה בלוחות הזמנים של הדרישות האקדמיות (הגשת נושא מחקר/תיאור תמציתי/תזה)
  • דיווח ציון סמסטריאלי על התקדמות הסטודנט במחקר
  • מתן המלצה לכל בקשת סטודנט מבית הספר, כגון: בקשת חופשה, בקשה לשינוי נושא המחקר, בקשה לשינוי דרישות הלימוד וכדומה.

אם נמנע מהמנחה למלא את התפקיד מחמת מחלה, היעדרות ממושכת מהארץ או כל סיבה שהיא, עליו לדאוג למינוי מנחה מחליף באמצעות הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים.

מנחה שותף

חבר סגל אקדמי שימונה על פי בקשה מנומקת של המנחה האחראי, כאשר קיים במחקר תחום שהמנחה האחראי אינו מומחה בו. למנחה השותף אין חובת פיקוח או דיווח על מסלול הלימודים של הסטודנט, אלא בהיעדרו של המנחה האחראי.

יועץ מחקר

ניתן למנות מומחה מקצועי מתחום נושא המחקר אשר יכול לסייע לסטודנט בהכוונת המחקר או בשיטות העבודה.