ביטול קבלה ללימודים

סטודנט המבקש מסיבה כלשהיא שלא להתחיל את לימודיו, יפנה את הודעתו בכתב, למדור רישום וקבלה בבית הספר לתארים מתקדמים (לא לפקולטה!) באמצעות טופס הודעה על ביטול קבלה ללימודים, לא יאוחר מתחילת הסמסטר שאליו התקבל.

סטודנט שהודעתו תגיע לאחר מועד זה יחויב בתשלום שכר לימוד כנדרש.