לימודים במקביל הסמכה (תואר ראשון) – תארים מתקדמים

סטודנטים מצטיינים מהלומדים לימודי הסמכה בטכניון יכולים ללמוד במקביל בבית הספר לתארים מתקדמים בסמסטר או בשני הסמסטרים האחרונים ללימודים לקראת התואר הראשון בכפוף לתנאי הקבלה למגיסטר ביחידה, בהמלצת סגן הדיקן לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית אם ממוצע הציונים המצטבר שלהם הוא 87 ומעלה והשלימו את מקצועות החובה, או לחילופין, אם יש להם פוטנציאל גבוה להצטיינות בלימודים לתואר מתקדם, בהמלצת היחידה האקדמית ובאישור דיקן בית הספר.

סטודנט שהתקבל ללימודי תואר שני במסלול מחקרי וקיבל אישור ללמוד במקביל (סמסטר אחד או שניים) בלימודי הסמכה בטכניון לשם סיום התואר הראשון, זכאי לקבל מלגת שכר לימוד לתקופת הלימודים במקביל. מלגת שכר הלימוד תוענק, באופן אוטומטי, לסטודנט שאינו מקבל מלגה מהיחידה האקדמית ובתנאי שהוא משלם שכר לימודבלימודי הסמכה .

סטודנטים הלומדים במקביל וזכאים למלגה בזמן הלימודים במקביל, נדרשים לסיים את חובותיהם לתואר הראשון ולהיות זכאים לתואר עד המועד הנקוב במכתב הקבלה. אי עמידה בדרישה זו תוביל להפסקת לימודים.

סטודנטים אשר למדו בלימודי הסמכה בטכניון תואר כפול, והתקבלו ללימודים לתארים מתקדמים על סמך אחד התארים, יוכלו להשלים במקביל באותם תנאים את התואר הנוסף בלימודי הסמכה בטכניון באישור דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים .
סטודנט לתואר מתקדם לא יורשה ללמוד לתואר ראשון נוסף

לפרטים לגבי האפשרות ללמוד לתואר שני נוסף, נא להסתכל בקישור: לימודים לתואר משני.