מלגות הצטיינות ופרסים

במסגרת בית הספר לתארים מתקדמים מוענקים מידי שנה פרסים ומלגות מיוחדות לסטודנטים הלומדים לתואר מגיסטר ודוקטור בבית הספר, וזאת בנוסף למלגות הרגילות. פרסים ומלגות אלה מוענקים ע"י משרדי ממשלה, הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה, קרנות ציבוריות, חברות ותורמים בארץ ובחו"ל המכירים בחשיבות קידום הסטודנטים המצטיינים של בית הספר. בבית הספר פועלת ועדת פרסים הבוחנת ומחליטה על הזוכים בפרסים ובמלגות אלה. המידע מופץ ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים  למשרדי תארים מתקדמים ביחידות האקדמיות באופן שוטף.

הגדרות

מלגת הצטיינות: זוהי מלגה מיוחדת המוענקת לסטודנטים פנימיים מצטיינים, בד"כ למשך שנת לימודים מסויימת. ישנם שני סוגים עיקריים של מלגות הצטיינות: מלגה חיצונית ומלגה על שם (ע"ש).

מלגת הצטיינות חיצונית: זוהי מלגת הצטיינות המוענקת ע"י גורם מחוץ לטכניון, כגון משרד ממשלתי, ות"ת, קרן ארצית (מלגת אדמס, מלגת קלור, מלגת עזריאלי ועוד) או חברה (מלגת IBM ועוד).

מלגת הצטיינות על שם (ע"ש): זוהי מלגת הצטיינות המוענקת ע"י תורמי הטכניון בארץ או בחו"ל (מלגה ע"ש ג'ייקובס, מלגה ע"ש זף ועוד).

תעודת הצטיינות על שם (ע"ש): זוהי תעודה המוענקת לסטודנטים חיצוניים (דהיינו סטודנטים שאינם לומדים בזמן-מלא בטכניון ואינם זכאים למלגה מלאה) על הצטיינותם (תעודת הצטיינות ע"ש ג'ייקובס, תעודת הצטיינות ע"ש זף ועוד).

פרס: זהו מענק חד פעמי הניתן לסטודנטים (פנימיים או חיצוניים) על הצטיינותם.

זכאות והנחיות להגשת מועמדות לקולות קוראים

סטודנט זכאי להגיש מועמדות  לקולות קוראים כל עוד הוא במסלול מחקרי וזכאי למלגה טכניונית מלאה (4 מנות ומעלה), ובכפוף לנהלי ביה"ס לתארים מתקדמים, וכמפורט בקול הקורא ובהנחיות אשר מופצים ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים.

כעקרון, לא ניתן לקבל יותר ממלגת הצטיינות אחת בזמן נתון. יחד עם זאת, במקרים מסוימים ניתן להגיש מועמדות לקרן חיצונית למרות זכיה קודמת במלגת הצטיינות, בידיעה מראש שזכייה תצריך ויתור על המלגה הקודמת ולעתים אף החזר כספים. לפרטים ניתן לפנות למרכזת לשכת הדיקן ואחראית מלגות הצטיינות ופרסים, gradsc@technion.ac.il .

ישנם גופים אשר מפיצים קולות קוראים שלא באמצעות בית הספר לתארים מתקדמים (באופן ישיר ליחידות האקדמיות, באינטרנט ועוד). ביה"ס לא יטפל במשתלמים שמגישים מועמדות לקולות קוראים חיצוניים באופן עצמאי. הגשת מועמדות למלגות הצטיינות ופרסים שהטכניון מעורב בטיפול בהם חייבת לעבור דרך היחידה האקדמית, לקבל את אישורו של מרכז הוועדה לתארים מתקדמים ולאחריו את אישור ביה"ס והטכניון.

במקרה בו ההגשה אינה באמצעות הטכניון ו/או ביה"ס, הטכניון וביה"ס לתארים מתקדמים אינם אחראיים בשום אספקט לכתוב בקול הקורא ולנהלי הקרן/ המלגה. ההגשה היא ישירות לקרן/ חברה, ובאחריות הסטודנטים המגישים, אשר גם אחראיים לכל עניין משפטי, במידה שקיים כזה, כגון תשלום מס לפי חוק.

מימוש זכייה במלגות ופרסים

במקרים בהם טרם נחתם הסכם התקשרות בין הקרן המעניקה את המלגה או הפרס לבין הטכניון, הגשת המועמדות למלגה/פרס כפופה לחתימה על הסכם התקשרות בין הטכניון והקרן.

הטכניון רשאי לאשר את תנאי המלגה ומימושה ו/או להתנותה בתנאים לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לנהליו.

במקרה של זכייה במלגה ו/או פרס ללא קבלת אישור מראש מבית הספר לתארים מתקדמים להגשת המועמדות, אין בית הספר לתארים מתקדמים / הטכניון מתחייבים כי ניתן יהיה לאפשר את מימוש הזכייה.

במקרה בו מימוש הזכייה אינו באמצעות הטכניון ו/או ביה"ס, מימוש הזכייה הינו באחריות הסטודנטים הזוכים, אשר גם אחראיים לכל עניין משפטי, במידה שקיים כזה, כגון תשלום מס לפי חוק.

לא ניתן לקבל יותר ממלגת הצטיינות אחת בזמן נתון. ראו הערה לעיל בנושא זה.

במקרה של זכייה במלגה חיצונית, מימוש הזכייה הינו בכפוף לסעיף 9 ב"הסכם קבלת מלגה"  ובכפוף לנהלי ביה"ס לתארים מתקדמים, לרבות חתימה על "הסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניוני".

משך זכאות למלגות הצטיינות

משך הזכאות למלגות הצטיינות הוא לכל היותר כמשך הזכאות למלגות הטכניוניות הרגילות. כלומר, כאשר מסתיימת מכסת המלגות הטכניוניות להן זכאי/ת המלגאי/ת, או כאשר המלגה הטכניונית מופסקת מכל סיבה שהיא, מסתיימת גם זכאות הסטודנט/ית למלגת הצטיינות, גם אם משך מלגת ההצטיינות ארוך יותר.

 

קולות קוראים למלגות הצטיינות ופרסים

טבלת מלגות חיצוניות לפרסום באתר -כללי

טופס "הסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניוני" לסטודנטים מלגאים

טופס "הסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניוני" לסטודנטים שאינם מלגאים

תבנית -קורות חיים CV לצורך הגשת מועמדות למלגה/ פרס