מלגות מקרנות חיצוניות

במסגרת בית הספר לתארים מתקדמים מוענקים מידי שנה פרסים ומלגות מיוחדות לסטודנטים הלומדים לתואר מגיסטר ודוקטור בבית הספר, וזאת בנוסף למלגות הרגילות.

פרסים ומלגות אלה מוענקים ממשרד המדע, קרנות ציבוריות ותורמים בארץ ובחו"ל המכירים בחשיבות הקידום של הסטודנטים המצטיינים של בית הספר.

בבית הספר פועלת ועדת פרסים הבוחנת ומחליטה על הזוכים בפרסים אלה. המידע מתפרסם במזכירויות לימודים מתקדמים ביחידות האקדמיות באופן שוטף.

משך זכאות למלגות חיצוניות

משך הזכאות למלגות חיצוניות הוא לכל היותר כמשך הזכאות למלגות טכניוניות, כלומר, כאשר מסתיימת מכסת המלגות הטכניוניות להן זכאי המלגאי, או כאשר המלגה הטכניונית מופסקת מכל סיבה שהיא, מסתיימת גם זכאותו למלגה חיצונית, גם אם משך המלגה החיצונית ארוך יותר.

הנחיות להגשת מועמדות לקולות קוראים

סטודנט זכאי להגיש מועמדות  לקולות קוראים כל עוד הוא במסלול מחקרי וזכאי למלגה טכניונית מלאה (4 מנות ומעלה) ובכפוף לנהלי ביה"ס לתארים מתקדמים וכמפורט בקול הקורא ובהנחיות אשר מופצים ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים.

ישנם גופים אשר מפיצים קולות קוראים שלא באמצעות בית הספר לתארים מתקדמים (באופן ישיר ליחידות האקדמיות, באינטרנט ועוד). ביה"ס לא יטפל במשתלמים שמגישים מועמדות לקולות קוראים חיצוניים, באופן עצמאי. הגשת מועמדות לקולות קוראים חייבת לעבור דרך היחידה האקדמית, לקבל את אישורו של מרכז הוועדה לתארים מתקדמים ולאחריו את אישור ביה"ס והטכניון.

מימוש זכייה במלגות ופרסים

סטודנט זכאי להגיש מועמדות  לקולות קוראים כל עוד הוא במסלול מחקרי וזכאי למלגה טכניונית מלאה (4 מנות ומעלה) ובכפוף לנהלי ביה"ס לתארים מתקדמים וכמפורט בקול הקורא ובהנחיות אשר מופצים ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים.

במקרים בהם טרם נחתם הסכם ההתקשרות בין הקרן לבין הטכניון, הגשת המועמדות למלגה/ פרס כפופה לחתימה על הסכם התקשרות בין הטכניון והקרן.

הטכניון רשאי לאשר את תנאי המלגה ומימושה ו/או להתנותה בתנאים לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לנהליו.

במקרה של זכייה במלגה ו/או פרס, ללא קבלת אישור מראש מבית הספר לתארים מתקדמים להגשת המועמדות, אין בית הספר לתארים מתקדמים / הטכניון מתחייבים כי ניתן יהיה לאפשר את מימוש הזכייה.

הערה:  במקרה של זכייה במלגה חיצונית, מימוש הזכייה הינו בכפוף לסעיף 9 ב"הסכם קבלת מלגה"  ובכפוף לנהלי ביה"ס לתארים מתקדמים, לרבות חתימה על "הסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניוני"

קולות קוראים למלגות הצטיינות ופרסים

טבלת מלגות חיצוניות לפרסום באתר -כללי

טופס "הסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניוני" לסטודנטים מלגאים

טופס "הסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניוני" לסטודנטים שאינם מלגאים

תבנית -קורות חיים CV לצורך הגשת מועמדות למלגה/ פרס