מלגות נוספות למלגאים

מלגות הצטיינות

"מלגת מצוינים עידוד דיקן" (לסטודנטים לתואר מגיסטר ובמסלול המיוחד לדוקטורט) – מלגת הצטיינות לבוגרי הטכניון בממוצע 90 ומעלה, המיועדים לקבל מלגה בהיקף של שלוש מנות ומעלה במהלך השתלמותם. מלגת המצוינים תוענק לזכאים באופן חד פעמי, בתום הסמסטר הראשון או השני (למלגאים שהתקבלו ל"לימודים במקביל" בטכניון) להשתלמות, ובדיעבד, בצורה של מנה חודשית נוספת לכל חודש בסמסטר (סה"כ תוספת של 5 מנות מלגה). אין צורך להגיש בקשה למלגה זו, איתור הזכאים מתבצע באופן אוטומטי.

"מלגת מצוינים על חשבון היחידה האקדמית" – סטודנטים מצטיינים במיוחד במהלך לימודיהם, יכולים לקבל מנת מלגה נוספת למשך סמסטר (סה"כ תוספת של 5 מנות מלגה) עבור הצטיינותם, בהתאם לשיקולי ועדת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית.

מלגות תפר

(למשתלמים מלגאים לתואר שני בטכניון אשר ממשיכים את לימודיהם לתואר שלישי ברצף)

משתלם מלגאי לתואר שני בטכניון אשר ממשיך את לימודיו ברצף לתואר שלישי, יכול לקבל מלגת "תפר". מלגת ה"תפר" היא על חשבון מכסת חודשי המלגה לתואר דוקטור וניתן לקבלה לתקופה של עד 3 חודשים, לצורך סיום התואר השני.
ניתן להעניק מלגת "תפר" למשתלמים מלגאים אשר הגישו את חיבור הגמר לבית הספר והתקבלו "קבלה עקרונית" ללימודי דוקטורט.
בחודשים בהם תוענק מלגת "תפר" היא תשולם בשווי של "מגיסטר אחרי נושא מחקר". לאחר הקבלה המלאה ללימודי דוקטורט, ישולמו הפרשים בגין החודשים בהם שולמה מלגת "תפר" – הפרשים משווי של "מגיסטר אחרי נושא מחקר" לשווי של "ד"ר לפני בחינת מועמדות".

מלגות בגין הורות

הורות והתאמות מלגה למחקר (סעיף 6.9 בנוהל ההתאמות)

הזכאות להתאמות מלגה למחקר עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, עבור אירוע מזכה שהתרחש החל מסמסטר חורף תשע"ג, נקבעת על ידי רכזת ההתאמות בלימודי הסמכה. לאחר שנקבעה זכאות מלגה למחקר מטופל הנושא במדור מלגות של בית הספר לתארים מתקדמים.

באתר לימודי הסמכה מפורסם נוהל ההתאמות המלא כולל אופן הגשת הבקשה להתאמות.

את הבקשה להתאמות ניתן להגיש באמצעות טופס בקשה להתאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

הארכת החופשה לאחר לידה

בקשה (מכתב) להארכת החופשה לאחר לידה, לתקופה של עד 15 שבועות נוספים לכל היותר, ללא קבלת מלגה, יש להגיש ישירות לרכזת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית. את הבקשה יש להגיש, לכל המאוחר, כחודש לפני תום תקופת החופשה שלאחר הלידה.

בבקשה יש לציין את תאריכי החופשה הנוספת ואת תאריך החזרה ללימודים (לפעילות אקדמית מלאה). הבקשה תועבר לטיפול במדור מלגות לאחר שתאושר על-ידי המנחה ומרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית. בתקופת החופשה הנוספת, ללא מלגה, תיעצר ספירת חודשי המלגה. בגין תקופה זו תוענק "מלגת (פטור) שכר לימוד" אשר איננה נספרת כ"חודשי מלגה". מועד הגשת חיבור הגמר לביה"ס יעודכן גם הוא בהתאם לתקופת הארכת החופשה לאחר הלידה, ללא מלגה.

בתום תקופת החופשה הנוספת יש לידע בכתב את רכזת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית על החזרה ללימודים (לפעילות אקדמית מלאה) לצורך חידוש הענקת המלגה.

מלגות למשרתים במילואים

סטודנט אשר שירת במילואים מעל 30 יום (במצטבר) במהלך היותו מלגאי (חד-יומיים אינם נספרים בחישוב זה) יכול לקבל הארכת מלגה מקרן מילואים בהתאם למספר הימים שצבר, עד שלושה חודשים, לכל היותר.

בקשה לקבלת מלגה מקרן מילואים יש להגיש למדור מלגות בבית הספר לתארים מתקדמים באמצעות טופס הארכת משך מלגה ולציין שמדובר במלגת מילואים. לבקשה יש לצרף "אישור על תקופת שירות מילואים פעיל" מאתר המילואים של צה"ל. באישור צריכים להיות מפורטים ימי המילואים שבוצעו במהלך תקופת קבלת המלגות.

הבקשה תוגש כחודשיים לפני תום מכסת המלגות לתואר ובטרם הגשת בקשה להארכת מלגה מהיחידה האקדמית (אם מוגשת כזו).

מלגאים המשרתים במילואים במלחמת "חרבות ברזל" או מלגאים שהם הורים לילדים ושבני/בנות זוגם משרתים במילואים במלחמת "חרבות ברזל"  – הארכת מלגה מקרן מילואים תינתן בהתאם למספר ימי המילואים, עד שישה חודשים, לכל היותר. ניתן להגיש בקשה גם עבור תקופת שירות מילואים שבוצעה בתקופת הארכת המלגה.

הורים שבני/בנות זוגם משרתים במילואים במלחמת "חרבות ברזל" נדרשים לצרף לבקשתם צילום של ספח ת.ז..